Từ Vựng Ngân Hàng Tiếng Trung

     

Ngân hàng là 1 trong tổ chức tài thiết yếu trung gian , mừng đón tiền gửi của các nhân hay đồng chí nào đó cùng kênh định số chi phí gửi đó vào các vận động cho vay thẳng hay loại gián tiếp thông qua các thị trường vốn. Ngân hàng cũng đó là cầu nối giữa cá nhân đang tất cả thạng dư vốn với các cá thể có yêu cầu vay vốn. Hiện nay ở Việt Nam, con số các bank nhà nước và ngân hàng tư nhân thời cơ một ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu được nhu cầu của người dân hiện nay. Sau đây , chúng ta cùng TIẾNG TRUNG DƯƠNG CHÂU mày mò từ vựng về chủ đề này nhé !
Bạn đang xem: Từ vựng ngân hàng tiếng trung

*

từ vựng giờ đồng hồ Trung chủ thể ngân hàng
Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 11 Viết Bài Tập Làm Văn Số 1 Nghị Luận Xã Hội, Soạn Bài Viết Bài Làm Văn Số 1: Nghị Luận Xã Hội

Từ vựng giờ Trung chủ thể ngân hàng

Ngân mặt hàng quốc gia: 国家银行 Guójiā yínng

Ngân sản phẩm thương mại: 商业银行 shāngyè yínháng

Ngân hàng trung ương: 中央银行 zhōngyāng yínháng

Ngân hàng đầu tư: 投资银行 tóuzī yínháng

Ngân sản phẩm thương mại: 贸易银行 màoyì yínháng

Ngân sản phẩm thác quản: 信托银行 xìntuō yínháng

Ngân sản phẩm dự trữ: 储备银行 chúbèi yínháng

Ngân mặt hàng tiết kiệm: 储蓄银行 chúxù yínháng

Ngân hàng đại lý: 代理银行 dàilǐ yínháng

Chi nhánh ngân hàng : 分行 fēnháng

Ngân sản phẩm tiết kiệm: 储蓄所 chúxù suǒ

(quỹ) hợp tác xã tín dụng: 信用社 xìnyòng shè

(quỹ) hợp tác và ký kết xã tín dụng thanh toán nông nghiệp: 农业信用社 nóngyè xìnyòng shè

Quỹ tín dụng thanh toán thành phố: 城市信用社 chéngshì xìnyòng shè

Máy rút chi phí tự động: 自动提款机 zìdòng tí kuǎn jī

Chủ ngân hàng: 银行家 yínháng jiā

Chủ tịch ngân hàng: 银行总裁 yínháng zǒngcái

Giám đốc ngân hàng: 银行经理 yínháng jīnglǐ

Trợ lý chủ tịch ngân hàng: 银行襄理 yínháng xiānglǐ

Nhân viên cao cấp ngân hàng : 银行高级职员 yínháng gāojí zhíyuán

Nhân viên ngân hàng : 银行职员 yínháng zhíyuán

Nhân viên khảo sát tín dụng: 信用调查员 xìnyòng diàochá yuán

Trưởng thủ quỹ ngân hàng: 出纳主任 chūnà zhǔrèn

Thủ quỹ, nhân viên thu ngân: 出纳员 chūnà yuán

Người thu tiền: 收帐员 shōu zhàng yuán

Người xét duyệt: 审核员 shěnhé yuán

Người được trả tiền: 收款人 shōu kuǎn rén

Người đưa ra tiền, tín đồ trả tiền: 支付人 zhīfù rén

Khách hàng: 顾客 gùkè

Nhân viên bảo vệ: 警卫人员 jǐngwèi rényuán

Thời gian làm việc của ngân hàng: 银行营业时间 yínháng yíngyè shíjiān

Quầy gửi tiền: 存款柜台 cúnkuǎn guìtái

Rào chắn: 柜自格栅 guì zì gé zhà

Phòng chờ: 等候厅 děnghòu tīng

Kho bạc: 金库 jīnkù

Két sắt: 安全信托柜 ānquán xìntuō guì

Máy báo động: 报警器 bàojǐng qì

Séc , đưa ra phiếu: 支票 zhīpiào

Séc còn hạn: 有效支票 yǒuxiào zhīpiào

Séc để trống, séc khống chi: 空白支票 kòngbái zhīpiào

Séc thiếu tiền bảo chứng, séc bị trả lại: 空头支票 kōngtóu zhīpiào

Séc chi phí mặt: 现金支票 xiànjīn zhīpiào

Séc du lịch, séc lữ hành: 旅行支票 lǚxíng zhīpiào

Séc cá nhân: 个人用支票 gèrén yòng zhīpiào

Séc bị từ bỏ chối: 拒付支票 jù fù zhīpiào

Séc đã có trả tiền: 付讫支票 fù qì zhīpiào

Bản phiếu (séc thanh toán) : 本票 běn piào

Sổ séc, sổ đưa ra phiếu: 支票簿 zhīpiào bù

Card séc (card bảo đảm an toàn mức đưa ra của séc) : 支票保付限额卡 zhīpiào bǎo fù xiàn’é kǎ

Tiền dự trữ: 储备货币 chúbèi huòbì

Tiền dự trữ của ngân hàng: 银行储备金 yínháng chúbèi jīn

Phiếu đưa tiền ngân hàng : 银行承兑汇票 yínháng chéngduì huìpiào

Phong tỏa tiền gởi ở bank : 银行存款冻结 yínháng cúnkuǎn dòngjié

Thẻ ngân hàng : 银行信用卡 yínháng xìnyòngkǎ

Đồng chi phí cơ bản: 基本货币 jīběn huòbì

Đồng tiền thông dụng: 通用货币 tōngyòng huòbì

Tiền phụ trợ: 辅助货币 fǔzhù huòbì

Đồng tiền quốc tế: 国际货币 guójì huòbì

Tiền giấy, chi phí giấy bank : 纸币,钞票 zhǐbì, chāopiào

Tiền kim loại: 金属货币 jīnshǔ huòbì

Ngoại tệ: 外币 wàibì

Tiền (bằng) kim loại: 硬币 yìngbì

Tiền giả: 假钞 jiǎ chāo

Tiền cũ: 旧币 jiù bì

Ngân phiếu định mức: 银行票据 yínháng piàojù

Tiền mặt: 现金 xiànjīn

Đồng tiền mạnh: 硬通货 yìng tōnghuò

Lãi suất bank : 银行利率 yínháng lìlǜ

Lãi suất tiền mặt: 现金利率 xiànjīn lìlǜ

Tỉ giá bán ngoại tệ: 外汇汇率 wàihuì huìlǜ

Tỉ giá: 汇率 huìlǜ

Lãi suất năm: 年息 nián xī

Lãi suất tháng: 月息 yuè xí

Lãi suất cố gắng định: 定息 dìngxī

Lãi suất không thay định: 不固定利息 bù gùdìng lìxí

Lãi suất thấp: 低息 dī xī

Lãi ròng: 纯利息 chún lìxí

Trương mục ngân hàng, khoản tiền gởi ở ngân hàng: 银行存款 yínháng cúnkuǎn

Khoản tiền gởi tiết kiệm: 储蓄存款 chúxù cúnkuǎn

Sổ huyết kiệm: 储蓄存折 chúxù cúnzhé

Sổ dư: 储蓄额 chúxù é

Sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí đóng dấu quánh biệt: 贴花储蓄簿 tiēhuā chúxù bù

Tiền nhờ cất hộ định kỳ: 定期存款 dìngqí cúnkuǎn

Tiền gởi hoạt kỳ: 活期存款 huóqí cúnkuǎn

Tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dưới hình thức séc: 支票活期存款帐户 zhīpiào huóqí cúnkuǎn zhànghù

Tài khoản hoạt kỳ: 活期存款帐户 huóqí cúnkuǎn zhànghù

Tài khoản vãng lai: 往来帐户 wǎnglái zhànghù

Người gởi tiết kiệm: 存款人 cúnkuǎn rén

Chủ sổ (tiết kiệm) chung: 共同户头 gòngtóng hùtóu

Tài khoản bị phong tỏa: 冻结帐户 dòngjié zhànghù

Người vay: 借款人 jièkuǎn rén

Gửi vào: 存款 cúnkuǎn

Rút ra: 取款 qǔkuǎn

Mở tài khoản: 开户头 kāi hùtóu

Trả cả vốn lẫn lãi: 还本付息 huán běn fù xī

Đổi ngang: 平价兑换货币 píngjià duìhuàn huòbì

Sổ tiết kiệm ngân hàng: 银行存折 yínháng cúnzhé

Giấy giữ hộ tiển, phiếu gửi tiền, biên lai tiền gửi: 存款单 cúnkuǎn dān

Giấy lĩnh tiền: 取款单 qǔkuǎn dān

Ngày đáo hạn, ngày hết hạn thanh toán: 存款到期 cúnkuǎn dào qí

Thông báo mất sổ tiết kiệm: 存折挂失 cúnzhé guàshī

Chen nhau đổi tiền mặt: 挤兑 jǐduì

Tiền khấu đổi: 银行贴现 yínháng tiēxiàn

Báo cáo bank : 银行结单 yínháng jié dān

Tiền vay ngân hàng, tín dụng bank : 银行信贷 yínháng xìndài

Tiền vay bằng ngân phiếu: 支票贷款 zhīpiào dàikuǎn

Khoản tiền vay không lãi: 无息贷款 wú xī dàikuǎn

Khoản vay ko được bảo đảm: 无担保贷款 wú dānbǎo dàikuǎn

Khoản vay tiền lâu năm hạn: 长期贷款 chángqí dàikuǎn

Tiền vay mượn ngắn hạn: 短期贷款 duǎnqí dàikuǎn

Tín dụng tiền vay: 信用,信贷 xìnyòng, xìndài

Chuyển khoản: 银行转帐 yínháng zhuǎnzhàng

Thẻ tín dụng: 信用卡 xìnyòngkǎ

Bí gấp rút thành thành thạo tiếng Trung cho nhân viên cấp dưới văn chống – công xưởng. Dù rằng không có thời hạn đi học, bắt buộc học tiếng Trung để áp dụng trong quá trình hiệu quả duy nhất và yêu cầu nhiều chủng loại câu có ích cho các ngành nghề khác nhau thì Tiếng Trung Giao Tiếp cho người Đi làm cho Văn phòng – công xưởng – sale đều hoàn toàn có thể đáp ứng được hết. Bí kíp là đây chứ đâu. Tìm hiểu thêm Ở ĐÂY ngay lập tức nhé

*

Từ vựng giờ Trung tài chủ yếu ngân hàng
Xem thêm: 2 Cách Làm Thịt Heo Quay Bằng Nồi Chiên Không Dầu Mỡ Bằng Nồi Chiên Không Dầu

*

từ vựng tiếng Trung tài chính ngân hàng


1người gửi tiền (ngân hàng)存户Cúnhù
2tài khoản, số tài khoản帐号Zhànghào
3gửi tiền vào ngân hàng存款Cúnkuǎn
4sổ ngày tiết kiệm存款单Cúnkuǎn dān
5biên lai nhờ cất hộ tiền存款收据Cúnkuǎn shōujù
6phiếu thu tiền gởi tiết kiệm存款单Cúnkuǎn dān
7sổ tiết kiệm; sổ ghi tiền gởi ngân hàng; sổ tài khoản存折Cúnzhé
8máy gởi tiền trường đoản cú động自动存取机Zìdòng cún qǔ jī
9thẻ tín dụng信用卡Xìnyòngkǎ
10tiền nhờ cất hộ cá nhân, khách hàng cá nhân gửi tiền私人存款Sīrén cúnkuǎn
11biên lai nhờ cất hộ tiền, phiếu nhờ cất hộ tiền (ngân hàng, tín dụng)存单Cúndān
12chứng thực背书Bèishū
13tiền vốn, tiền gốc本金Běn jīn
14chi phiếu, séc支票Zhīpiào
15đổi tiền mặt兑现Duìxiàn
16trả bởi tiền mặt兑付Duìfù
17sổ bỏ ra phiếu支票本Zhīpiào běn
18tạm dừng thanh toán止付Zhǐ fù
19từ chối thanh toán拒付Jù fù
20séc ngân hàng, séc chi phí mặt现金支票Xiànjīn zhīpiào
21ngân phiếu庄票,银票Zhuāng piào, yín piào
22séc không thanh toán未付支票Wèi fù zhīpiào
23chi phiếu giả, séc giả伪支票Wěi zhīpiào
24séc đưa khoản转帐支票Zhuǎnzhàng zhīpiào
25giám đốc ngân hàng行长Xíng zhǎng
26ngân hàng银行Yínháng
27ngân hàng tứ nhân钱庄Qiánzhuāng
28chi nhánh ngân hàng银行分行Yínháng fēnháng
29chiết khấu ngân hàng银行贴现Yínháng tiēxiàn
30công ty tài chính商业信贷公司(贴现公司)Shāngyè xìndài gōngsī (tiēxiàn gōngsī)
31công ty ủy thác đầu tư信托投资公司Xìntuō tóuzī gōngsī
32phòng ủy thác của bank (bộ phận ủy thác vào ngân hàng)银行的信托部Yínháng de xìntuō bù
33phòng tín dụng của ngân hàng银行的信用部Yínháng de xìnyòng bù
34ngân hàng bốn nhân钱庄Qiánzhuāng
35ngân hàng thích hợp doanh合资银行Hézī yínháng
36văn phòng giao dịch票据交换所Piàojù jiāohuàn suǒ
37kế toán công ty thương mại商业会计Shāngyè kuàijì
38kế toán máy电脑化会计Diànnǎo huà kuàijì
39sổ cái总帐Zǒng zhàng
40sổ quỹ chi phí mặt, sổ thu chi tiền mặt现金帐Xiànjīn zhàng
41sổ chi tiết, sổ phụ, sổ con分户帐Fēn hù zhàng
42sổ thu chi tiền mặt, sổ quỹ chi phí mặt现金出纳帐Xiànjīn chūnà zhàng
43sổ ghi nợ, sổ nợ, sổ thu chi日记帐,流水帐Rìjì zhàng, liúshuǐ zhàng
44dư, còn lại结余Jiéyú
45vốn lưu giữ động, vốn nổi游资Yóuzī
46suy thoái kinh tế经济衰退Jīngjì shuāituì
47khủng hoảng khiếp tế经济危机Jīngjìwéijī
48suy thoái khiếp tế, nền kinh tế tiêu điều经济萧条Jīngjì xiāotiáo
49chu kỳ tởm tế经济周期Jīngjì zhōuqí
50kinh tế phát triển phồn vinh经济繁荣Jīngjì fánróng
51lạm phát通货膨胀Tōnghuò péngzhàng
52khôi phục nền kinh tế经济复苏Jīngjì fùsū
53đồng tiền tăng giá货币增值Huòbì zēngzhí
54đồng tiền mất giá货币贬值Huòbì biǎnzhí
55đồng tiền mạnh硬通货Yìng tōnghuò
56thu đưa ra quốc tế国际收支Guójì shōu zhī
57nhập siêu逆差Nìchā
58xuất siêu顺差Shùnchā
59sức tải của đồng tiền货币购买力Huòbì gòumǎilì
60chế độ tiền tệ quốc tế国际货币制度Guójì huòbì zhìdù
61lượng tiền khía cạnh phát hành, lưu giữ hành纸币发行量Zhǐbì fāxíng liàng
62lượng tiền mặt lưu thông货币流通量Huòbì liútōng liàng
63dự toán ngân sách nhà nước国家预算Guójiā yùsuàn
64cổ phiếu股票Gǔpiào
65trái phiếu债券Zhàiquàn
66nợ dây chuyền债务链Zhàiwù liàn
67tỷ suất, tỷ giá ân hận đoái套汇汇率Tàohuì huìlǜ
68chiết khấu贴现Tiēxiàn
69dự trữ vàng黄金储备Huángjīn chúbèi
70thị ngôi trường tài chính金融市场Jīnróng shìchǎng
71Sở/ Trung tâm giao dịch thanh toán chứng khoán股票交易所Gǔpiào jiāoyì suǒ
72sổ sách kế toán, nghiệp vụ kế toán簿记Bùjì
73người môi giới, cò mồi经纪人Jīngjì rén
74tiền hoa hồng佣金Yōngjīn
75tổng sản lượng quốc dân国民生产总值Guómín shēngchǎn zǒng zhí
76mua phân phối ngoại tệ trực tiếp直接(对角)套汇Zhíjiē (duì jiǎo) tàohuì
77mua chào bán ngoại tệ gián tiếp间接(三角)套汇Jiànjiē (sānjiǎo) tàohuì

 Ngân mặt hàng là siêng ngành đang được đa số chúng ta trẻ hướng đến nhất khi chọn lựa ngành nghề. Cũng chính vì vậy mà các bạn đừng bỏ lỡ từ vựng giờ đồng hồ Trung chăm ngành này nhé! 

➥ Tổng hòa hợp từ vựng tiếng Trung theo chủ đề đang được tìm kiếm những nhất

Học hồ hết lúc, ôn luyện đông đảo nơi với khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Trung qua đoạn clip chỉ có tại tiếng Trung Dương Châu. Không quản thời gian, chẳng lo khoảng cách mà vẫn đảm bảo an toàn được con kiến thức. Tham khảo ngay khóa học tiện nghi này TẠI ĐÂY