Trường Thcs Trần Quang Khải

     
chi bộ Đảng Công đoàn Cơ sở chi đoàn TNCS tp hcm Ban chỉ đạo Liên đội Ban Thanh Tra dân chúng Ban Đại diện CMHS Hội Khuyến học tập


Bạn đang xem: Trường thcs trần quang khải

THƯ CẢM ƠN. Năm học: 2021 - 2022

THĂM HỎI CÁN BỘ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG TẠI XÃ DIÊN ĐIỀN. Năm học: 2021 - 2022
Xem thêm: Những Bài Thơ Về An Toàn Giao Thông Hay Nhất, Top 22 Bài Vè An Toàn Giao Thông Hay Nhất

*
Bộ giáo dục Đào Tạo
*
Sở giáo dục Đào chế tạo ra Khánh Hòa Phòng giáo dục huyện Diên Khánh giaovien.net www.ioe.vn


Xem thêm: Sinh Học 7 Bài 42 - : Thực Hành Quan Sát Bộ Xương, Mẫu Mổ Chim Bồ Câu

ss1558 = new slideshow("ss1558");s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMHSL321.22_1.png";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMHSL321.22_1.png";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMHSL321.22_10.png";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMHSL321.22_10.png";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMHSL321.22_13.png";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMHSL321.22_13.png";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMHSL321.22_15.png";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMHSL321.22_15.png";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMHSL321.22_3.png";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMHSL321.22_3.png";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_1.jpg";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_1.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_10.jpg";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_10.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_11.jpg";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_11.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_12.jpg";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_12.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_2.jpg";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_2.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_3.jpg";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_3.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_6.jpg";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_6.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_9.jpg";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATHDOI21.22_9.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTMNON21.22_1.jpg";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTMNON21.22_1.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTMNON21.22_2.jpg";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTMNON21.22_2.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTMNON21.22_4.jpg";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTMNON21.22_4.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTMNON21.22_7.jpg";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTMNON21.22_7.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHNAAU21.22_1.jpg";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHNAAU21.22_1.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHNAAU21.22_10.jpg";s.link = "/Portals/0/00000000000000000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHNAAU21.22_10.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/0000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANCOLYMPIC212208034ab22674e92ab065.jpg";s.link = "/Portals/0/0000000000000000000000AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANCOLYMPIC212208034ab22674e92ab065.jpg";s.text = "";ss1558.add_slide(s);for (var i=0; i if (document.images) {ss1558.image = document.images.ss1558_img;ss1558.textid = "ss1558_text";ss1558.update();var fadein_opacity = 0.04;var fadein_img = ss1558.image;function fadein(opacity) {if (typeof opacity != "undefined") fadein_opacity = opacity; if (fadein_opacity