Kinh Vu Lan Và Báo Hiếu

     

(Thắp 3 cây hương, quỳ tức thì thẳng, ráng hương ngang trán niệm lớn bài Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện rước lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo từ bỏ tánh làm lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật tự gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa bể khổ mối cung cấp mê

Chóng trở lại bờ giác.

Bạn đang xem: Kinh vu lan và báo hiếu

(Xá rồi hiểu tiếp bài xích kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, rước đức lành phổ hoá bọn chúng sanh. Chúng bé một dạ chí thành, cúng nhịn nhường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện khắp cả tía ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư từ bỏ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo công ty Di-đà, thuộc là Bồ-tát, các vị Thánh Tăng. Hiệp ba cõi mười phương Tăng chúng, ý muốn từ bi tiếp độ mùi hương linh. Cửu huyền Thất tổ khôn xiết thăng, mẹ thân phụ hiện rứa phước tăng lâu trường. Khắp bọn chúng sanh rõ mặt đường đạo đức, bay muội mê chứng bậc quang minh. Ngưỡng hy vọng đức cả oai vệ linh, từ bi thương xót chứng tỏ hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắm hương vào lư và đọc bài bác kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành bình thường bốn loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp cha kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không thuộc tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sanh tánh hay rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng ngời,

Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tận hư không vươn lên là pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền Thánh Tăng, thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trung ương đảnh lễ: Nam mô Ta-bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ hiền lành Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh đánh Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán cố kỉnh Âm Bồ-tát, Đại thay Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương Bồ-tát, tịnh tâm Đại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng hay ngồi tùy ý, vô chuông mõ với đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương thơm vừa bén rán đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương thơm chí thiềng

Pháp thân cục bộ hiện tiền

Chứng minh mùi hương nguyện phước tức khắc ban cho.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại bi tâm đà la ni.

Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế thước chén ra da, người thương đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phát duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phân phát xà da đế, ma ha phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phát sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, đánh rô tô rô, tình nhân đề dạ người tình đề dạ, tình nhân đà dạ ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, tía dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà đạ, ta bà ha. Vớ đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Trả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI tởm KỆ

Phật pháp rộng lớn sâu vô cùng nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp cực nhọc tìm cầu.

Con nay nghe thấy chăm trì tụng.

Nguyện gọi Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ cố gắng Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên new đặng lục thông,

Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công dưỡng dục thâm ân dốc trả,

Nghĩa sanh thành đạo cả muốn đền,

Làm nhỏ hiếu hạnh vi tiên,

Bèn cần sử dụng huệ nhãn dưới trên tìm tầm

Thấy vong mẫu mã sanh làm cho ngạ quỷ,

Không uống nạp năng lượng tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết người mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm vật dụng đem dưng từ mẫu,

Đặng đỡ lòng âu sầu bấy lâu,

Thấy cơm, bà mẹ rất lo âu,

Tay tả bịt đậy hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt,

Sợ bọn chúng ma cướp giựt của bà,

Cơm đưa không đến miệng đà,

Hoá thành than lửa nuốt mà lại đặng đâu.

Thấy như vậy đau khổ thê thảm,

Mục Kiền Liên cảm thương xót thương,

Mau mau về mang lại giảng đường,

Bạch cùng Sư phụ tầm phương giải nàn.

Phật mới bảo ví dụ căn cội.

Rằng mẹ ông gốc tội vô cùng sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình tất yêu ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn,

Tiếng vang đồn thấu đến cửu Thiên,

Cùng là các bậc Thần kỳ,

Tà ma nước ngoài đạo, bốn bởi vì Thiên vương

Cộng tía cõi sáu phương tụ tập,

Cũng không phương cứu vớt tế người mẹ ngươi,

Muốn đến cứu đặng mạng người,

Phải dựa vào thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu giúp tế Ta toan giảng nói,

Cho số đông người ra khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị mang lại gần,

Truyền cho Diệu pháp ân quan trọng thi.

Rằm tháng Bảy là ngày từ tứ,

Mười phương tăng lên dự lễ này,

Phải toan chọn sửa chớ chầy,

Thức ăn uống trăm món, hoa quả năm màu.

Lại yêu cầu sắm chóng nằm nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh sạch mát báu mầu,

Đựng trong bình bát vọng mong kính dâng.

Chư Đại đức mười phương thọ thực

Trong bảy đời sẽ được siêu thăng,

Lại thêm phụ huynh hiện tiền,

Đặng dựa vào phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì trước kia Thánh tăng lên đủ,

Dầu ở chỗ nào cũng giao hội về,

Như người thiền định tô khê,

Tránh điều phiền não chăm về Thiền-na.

Hoặc người đặng bốn toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc người thọ hạ tởm hành,

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.

Hoặc người đặng Lục thông tấn phát,

Và gần như hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

Hiện hình làm sãi sống gần chúng sanh.

Đều trì giới rất thanh, hết sức tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn tâm,

Tất cả các bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng lâu lãnh đĩa cơm lục hoà.

Người nào bao gồm sắm ra thứ thực,

Đặng cúng nhường Tự tứ Tăng thời,

Hiện tiền phụ mẫu mã của người,

Bà con quyến trực thuộc thảy đa số nhờ ơn.

Tam thiết bị khổ có lẽ rằng ra khỏi,

Cảnh thư thả hưởng thọ tự nhiên,

Như còn bố mẹ hiện tiền,

Nhờ này cũng đặng bá niên lâu trường;

Như bố mẹ bảy đời quá vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang chiếu sáng khắp thuộc châu thân,

Phật dạy dỗ mười phương Tăng chúng,

Phải tuân thủ theo đúng thể thức sau này:

Trước lúc thọ thực bọn chay,

Phải cầu chú nguyện cho tất cả những người tín gia.

Cầu thất thế mẹ phụ thân thí chủ,

Định tâm thần quán đầy đủ đừng quên,

Cho xong xuôi định ý hành thiền,

Mới cần sử dụng phẩm vật đàn tiền hiến dâng.

Khi thọ dụng, nên an trang bị thực,

Trước Phật đài hoặc từ tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa.

Pháp cứu giúp tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên cùng Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng,

Mục Liên cũng hết khóc than rầu buồn.

Mục Liên mẫu mã cũng trong ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ bé nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn.

Lại cũng nhờ vào oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra.

Như sau đệ tử xuất gia,

Vu Lan bồn pháp dùng mà độ sanh.

Độ phụ huynh còn đương tại thế,

Hoặc bảy đời rất có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi siêu thông,

Ta vừa mong nói con liền hỏi theo.

Thiện nam tử, Tỳ-kheo phái mạnh nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, Bá quan,

Cùng sản phẩm lê vật dụng vạn dân cõi trần.

Như chí mong đền ơn thân phụ mẹ,

Hiện tại thuộc thất cụ tình thâm.

Đến Rằm mon Bảy mỗi năm,

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính khoảng đó Phật Đà hoan hỷ,

Phải tìm sanh bá vị cơm canh,

Đựng vào bình bát tinh anh,

Chờ giờ Tự tứ chúng Tăng thờ dường.

Đặng ước nguyện song đường trường thọ,

Chẳng nhỏ xíu đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng ước thất thay đồng thì,

Lìa khu vực ngạ quỷ sanh về nhơn thiên,

Đặng hưởng trọn phước nhân duyên vui đẹp,

Lại xa lìa nạn gian khổ thân,

Môn sanh Phật tử ân cần,

Hạnh tu hiếu thuận phải rất cần được chuyên.

Thường nguyện cầu thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh,

Ngày Rằm mon Bảy mỗi năm,

Vì lòng hiếu thảo ân thâm cần đền.

Lễ cứu vãn tế chí thành sắp đặt,

Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo đáp thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục song thân buổi đầu,

Đệ tử Phật lo sợ gìn giữ,

Mới đề xuất là thích hợp tử Thiền môn.

Vừa nghe xong xuôi Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan.

Mục Liên với tư ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sanh thành,

Sau là cứu vãn vớt, bọn chúng sanh muôn loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc như vầy::

Một thuở nọ vắt Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội cực kỳ đông,

Tính ra mang lại số nhì muôn tám ngàn,

Lại cũng có các sản phẩm Bồ-tát,

Hội tại trên đây đủ mặt thường thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đường,

Cùng mặt hàng đại bọn chúng Nam phương tiến hành.

Đáo phân phối lộ đành rành đôi mắt thấy,

Núi xương khô quăng quật đấy thọ đời,

Thế Tôn bèn vội mang đến nơi,

Lạy liền bố lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong lòng ái ngại,

Chẳng gọi sao Phật lạy lô xương,

Vội rubi xin Phật dạy tường:

“…Thầy là tự Phụ tía phương bốn loài.

Ai ai ai cũng kính Thầy nhịn nhường ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: trong những môn đồ,

Ngươi là đệ tử mở màn dày công.

Bởi chưa biết đục trong không rõ,

Nên vị ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương dồn dập bấy lâu,

Cho nên trong những số ấy biết bao cốt hài.

Chắc cũng có ông bà cha mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh,

Luân hồi sinh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, thi hài còn đây.

Ta lễ bái kỉnh bạn tiền bối,

Và ngậm ngùi vị nhớ kiếp xưa.

Đống xương láo tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái vứt bừa khó coi.

Ngươi chăm chỉ xét soi đến kỹ,

Phân làm phía 2 bên nữ, mặt nam,

Để cho riêng biệt cốt phàm,

Không còn lộn lạo cô bé nam chất chồng.

Đức A-nan trong tim tha thiết,

Biết làm sao phân biệt ngoài sai,

Ngài bèn xin Phật tỏ bày,

Vì khó lựa chọn gái trai cơ hội này.

Còn sanh tiền dễ dàng bề chuẩn bị đặt,

Cách đứng đi ăn diện phân minh,

Chớ lúc rã xác tiêu hình,

Xương ai như nấy, khó khăn nhìn cạnh tranh phân.

Phật new bảo: A-nan buộc phải biết,

Xương thiếu phụ nam khác nhau rõ ràng,

Đàn ông xương trắng nặng trĩu oằn,

Đàn bà xương nhẹ black thâm dễ dàng nhìn.

Ngươi gồm biết cớ sao đen nhẹ?

Bởi bọn bà sanh đẻ nhưng ra,

Sanh con tía đấu máu ra,

Tám hộc bốn đấu sữa hoà nuôi con.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương lũ bà, đen nhẹ hơn trai.

A-nan nghe vậy bi ai,

Xót thương phụ huynh công dày dưỡng sanh.

Bèn ước Phật thi ân dạy dỗ bảo,

Phương pháp nào báo hiếu song thân?

Thế Tôn bắt đầu bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta sẽ bày tỏ khá nghe!

Thân bọn bà nhiều bề cực nhọc,

Sanh đặng nhỏ thập ngoạt cưu mang,

Tháng đầu, thai đậu tợ sương,

Mai chiều giữ giàng sợ chảy bất thường.

Tháng thứ nhì bên cạnh đó sữa đặc.

Tháng thứ tía như viên huyết ngưng.

Bốn tháng vẫn tượng ra hình.

Năm tháng ngũ thể(<1>) hiện tại sinh rõ ràng.

Tháng thứ sáu lục căn(<2>) số đông đủ.

Bảy mon thì đủ cỗ cốt xương.

Lại thêm đủ lỗ chân lông,

Cộng chung đến số tám muôn tư ngàn.

Tháng máy tám hoàn toàn tạng phủ.

Chín tháng thì không thiếu thốn vóc hình.

Mười tháng là mang lại kỳ sinh.

Nếu bé hiếu thuận xuôi bản thân ra luôn,

Bằng ngỗ nghịch làm ảm đạm thân mẫu.

Nó vẫy vùng đánh đấm quấu lung tung,

Làm cho bố mẹ hãi hùng,

Sự đau, sự khổ không thuộc tỏ phân.

Khi sanh đặng muôn phần khoái lạc,

Cũng ví như được bội nghĩa được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn phụ vương nghĩa người mẹ mười phần buộc phải tin.

Điều trước tiên giữ gìn thai giáo,

Mười tháng trường chu đáo đều bề.

Thứ nhị sanh đẻ gớm ghê,

Chịu đau chịu đựng khổ mỏi mê trăm phần.

Điều sản phẩm ba, rạm ân nuôi dưỡng,

Cực mang đến đâu, bền bỉ chẳng lay.

Thứ tư nạp năng lượng đắng nuốt cay,

Để dành bùi ngọt đầy đủ đầy mang đến con.

Điều trang bị năm lại còn khi ngủ,

Ướt bà mẹ nằm, ráo mát phần con.

Thứ sáu sú nước nhai cơm,

Miễn con no đủ chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều trang bị bảy không chê ô uế,

Giặt đồ nhơ của trẻ ko phiền.

Thứ tám chẳng nỡ phân chia riêng,

Nếu nhỏ đi vắng phụ thân phiền chị em lo

Điều vật dụng chín miễn con sung sướng,

Dầu đề xuất mang nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao có ích thì làm,

Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm.

Điều thứ mười chẳng say đắm trau chuốt,

Dành đến con các cuộc thanh nhàn,

Thương nhỏ như ngọc như vàng,

Ơn cha, nghĩa bà bầu sánh bởi Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan buộc phải biết!

Trong chúng sanh mặc dù thiệt phẩm người,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày song thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót thương chăm sóc dục quay lao.

Ấy là bất hiếu mặc giao,

Thì những người dân ấy đời nào cần thân.

Mẹ sinh con nuôi nấng mười tháng,

Cực khổ nhường nhịn gánh nặng trĩu trên vai,

Uống ăn uống chẳng đặng bởi thai,

Cho yêu cầu thân thể hình hài hèn suy.

Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh huyết dầm dề,

Ví như thọc ngày tiết trâu dê,

Nhứt sinh thập tử nhiều bề gian nan.

Con còn bé dại phải lo săn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm, bắt buộc giặt, rửa trôn,

Biết rằng nhơ bẩn dáy mẹ không lo gì.

Nằm phía ướt, bé nằm phía ráo,

Sợ cho bé ướt áo, ướt chăn,

Hoặc khi ghẻ chóc mọi thân,

Ắt con buộc phải chịu trăm phần thảm thương.

Trọn cha năm mút sữa nương sữa mẹ,

Thân nhỏ xíu mòn nào nệ với con,

Đến khi vừa mới được lớn khôn,

Mẹ phụ thân dạy bảo cho bé vỡ lòng,

Cho đi học mở thông trí huệ,

Dựng vợ ông xã có cố kỉnh làm ăn,

Ước mong muốn con được cần thân,

Dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi.

Con đau nhỏ xíu tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao phương pháp mấy cũng đành,

Khi con căn dịch đặng lành,

Thì bố mẹ mới an thần định tâm.

Công dưỡng dục sanh bởi non biển,

Cớ sao nhỏ chẳng biết ơn này!

Hoặc lúc lầm lỗi bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn bố mẹ phùng sở hữu trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ đe thê nhi,

Bà nhỏ chẳng kể ra chi,

Không tuân Sư phụ nghi lễ chẳng tường.

Lời dạy bảo tuy nhiên đường ko kể,

Tiếng khuyên răn răn anh chị em chẳng màng.

Trái ngang kháng báng mọi đàng,

Ra vào tới lui mắng càn bạn trên.

Vì thô tục tánh quen làm cho bướng,

Chẳng kể lời trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã ko nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ các bạn lành theo cùng bọn chúng dữ,

Nết tập quen làm sự trái ngang,

Nghe lời dỗ dành quân hoang,

Bỏ thân phụ bỏ mẹ trốn sang quê người

Trước còn tập theo thời theo thế,

Thân lập thân tìm kiếm kế sinh nhai,

Hoặc đi mua sắm kiếm lời,

Hoặc vào quân lính với đời lập công.

Vì ràng buộc đồng công, côn trùng nợ,

Hoặc trở ngăn vì bà xã vì con,

Quên phụ thân quên mẹ tình thâm,

Quên xứ quên sở lâu năm không về.

Xem thêm: Giải Đáp: Ăn Mận Nhiều Có Tốt Không, Ăn Mận Có Tác Dụng Gì

Ấy là nói những người dân có chí,

Chớ phần đông du hý nhưng thôi,

Sau khi phá không còn của rồi,

Phải tìm phương kế kiếm song đồng xài.

Theo trộm cướp, hoặc là bài bác bạc,

Phạm tội hình, tù đọng ngục đề xuất vương,

Hoặc khi mang dịch giữa đường,

Không người nuôi dưỡng quăng quật thân ngoài đồng.

Hay tin dữ, bà con cô bác,

Cùng mẹ thân phụ xao xác buồn rầu,

Thương con than khóc ưu sầu,

Có lúc mang bệnh dịch đui mù vấn vương.

Hoặc bệnh nguy kịch vì thương quá lẽ,

Phải chầu trời làm quỷ giữ hồn,

Hoặc nghe bé chẳng lo lường,

Trà đình, tửu điếm, phố phường nghêu du.

Cứ mải miết theo đồ gia dụng bất chánh,

Chẳng mấy lúc thần tỉnh chiêu mộ khang,

Làm cho phụ huynh than van,

Sanh nhỏ bất hiếu nên mang giờ đồng hồ đời.

Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu,

Không ai nuôi thốn thiếu gần như điều,

Ốm nhức đói rách rưới kêu rêu,

Con không cấp dưỡng vứt liều chẳng thương.

Phận con gái còn nương thân phụ mẹ,

Thì có lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch trong nhà,

Dễ không đúng dễ khiến cho hơn là phái nam nhi.

Song mang lại lúc tòng phu xuất giá,

Lo bên ck chẳng sá bên mình,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội lạnh biệt tăm biệt nhà.

Quên dưỡng dục tuy vậy thân ân trọng

Không lưu giữ công mang nặng đẻ đau,

Chẳng lo báo đáp cù lao,

Làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay.

Nếu phụ huynh la rầy la rầy mắng,

Trở sanh lòng hờn giận chẳng kiêng,

Chớ chi chồng đánh liên miên,

Thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban nam giới nữ,

Nói không cùng nghiệp dữ đề nghị mang.

Nghe Phật chỉ rõ đầy đủ đàng,

Trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, rước cây rước củi,

Đập vào mình, vào mũi vào hông,

Làm cho những lỗ chân lông,

Thảy đều rướm máu, ướt đầm cả thân.

Đến hôn mê tinh thần bất định,

Một giây lâu bắt đầu tỉnh than rằng:

Bọn ta trái thiệt tội nhơn,

Xưa ni chẳng rõ ko hơn bạn mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc,

Ruột gan hình như nát như tan,

Tội tình cực nhọc nỗi than van,

Làm sao trả đặng muôn vàn ơn sâu.

Trước Phật chi phí ai ước trần tố,

Xin nắm Tôn mẫn cầm bi lân,

Làm sao báo ân thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy nhiên thân của mình.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu món,

Phân tỏ thuộc Đại bọn chúng lắng nghe,

Ơn phụ vương nghĩa mẹ nặng nề,

Không phương báo bổ cho vừa sức đâu.

Ví có fan ơn sâu dốc trả,

Cõng mẹ thân phụ tất cả nhì vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm nghìn kiếp ơn kia không đền.

Ví tất cả người gặp cơn đói rét,

Nuôi tuy nhiên thân dâng hết thân này,

Xương ép thịt nát phân thây,

Trải trăm nghìn kiếp ơn đây chưa đồng.

Ví có fan vì công sinh dưỡng,

Tự tay mình khoét thủng tuy vậy ngươi,

Chịu thân mù tối như vầy,

Đến trăm nghìn kiếp ơn này thấm đâu.

Ví có bạn cầm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết tâm can,

Huyết ra khắp đất chẳng than,

Đến trăm nghìn kiếp thâm nám ân đâu bằng.

Ví có người tiêu dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vào mình bất luận chỗ nào,

Tuy là sự việc khó biết bao,

Trải trăm ngàn kiếp không vấn đề gì đáp đền.

Ví có người vì ơn dưỡng dục,

Tự treo bản thân cúng Phật rứa đèn,

Cứ treo bởi thế trọn năm,

Trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền.

Ví có người xương nghiền ra mỡ,

Hoặc cần sử dụng dao chặt té thân mình,

Xương chảy thịt nát chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng.

Ví có bạn vì công chăm sóc dục,

Nuốt sắt nóng thấu ruột thấu gan,

Làm mang lại thân thể tiêu tan,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân không đền.

Nghe Phật nói thảy những kinh hãi,

Giọt lệ tràn cạnh tranh nỗi cầm cố ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân tuy vậy đường?

Phật new bảo những hàng Phật tử,

Phải lắng nghe Ta chỉ với sau này,

Các ngươi mong đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinh phía trên lưu truyền.

Vì cha mẹ trì chăm phúng tụng,

Cùng hối hận những tội tình xưa,

Cúng nhịn nhường Tam Bảo mau chóng trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa món chi.

Rằm tháng Bảy mang đến kỳ trường đoản cú tứ

Thập phương tăng lên dự lễ này,

Sắm sanh lễ vật dụng đủ đầy,

Chờ giờ câu hội để bày thờ dâng.

Đặng ước nguyện tuy vậy đường trường thọ,

Hoặc sinh về Tịnh Độ an nhàn,

Ấy là báo ơn thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục song thân của mình.

Mình còn phải bắt buộc chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới duy trì gìn,

Những lời Ta dạy đinh ninh,

Khá cần y demo phụng hành chớ sai

Được như vậy mới là ngoài tội,

Bằng chẳng thì lao tù tối yêu cầu sa,

Trong năm đại tội đề cập ra,

Bất hiếu sản phẩm công nghệ nhất, thiệt là trọng thay.

Sau khi chết bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng điện thoại tư vấn A-tỳ

Ngục này trong núi Thiết Vi,

Vách phên bởi sắt vây quanh tứ bề.

Trong lao tù này từng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân hết thảy thành than,

Có lò nấu ăn sắt cho tan,

Rót vào trong mồm tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho người thọ khổ,

Lột thịt da đau thấu trọng tâm can,

Lại bao gồm chó sắt, rắn gang,

Phun ra sương lửa đốt đoàn tội nhân,

Ở vào ngục bao gồm giường bởi sắt,

Bắt tội nhân nằm khắp đó xong,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng quay kẻ tội da phồng giết mổ thau.

Móc bởi sắt, mến đao, gươm giáo,

Trên không trung đổ cởi như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm mang lại thân thể nát nhừ như tương.

Những hình vạc vô phương nói hết,

Mỗi ngục đều có cách trị riêng,

Như là xe fe phân thây,

Chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ chi đặng bị tiêu diệt liền cực kỳ đỡ,

Vì nghiệp duyên ko nỡ hành thân,

Ngày đêm thư hùng muôn lần,

Đến trăm nghìn kiếp không kết thúc một giây.

Sự hành phân phát tại A-tỳ ngục,

Rất nặng nài nỉ ngỗ nghịch tuy nhiên thân,

Chúng ngươi đều phải ân cần,

Thừa hành các việc bộc bạch khoản trên.

Nhứt là bắt buộc Kinh này in chép,

Truyền bá ra mang đến khắp Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví bằng đặng thấy một vì vậy Tôn

Nếu in đặng nghìn muôn quyển ấy,

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật ủng hộ giống như sở nguyền.

Cha bà bầu đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sinh về cảnh Thiên cung.

Khi lời Phật giảng vừa xong,

Khắp vào tứ bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại vạc nguyện thà thân này nát

Ra những vết bụi tro, muôn kiếp chẳng nài,

Dầu mang đến lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm nghìn kiếp lời Thầy ko quên.

Ví như bị bá thiên đao kiếm.

Khắp thân này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân này,

Trải trăm nghìn kiếp lời Thầy chẳng sai.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn rã rời,

Đến trăm nghìn kiếp như vầy,

Chúng nhỏ cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu chũm Tôn đặt để hiệu Kinh,

Ngày sau truyền bá chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì chăm tu hành.

Phật bắt đầu bảo: A-nan bắt buộc biết!

Quyển ghê này quả thiệt cao xa,

Đặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi yêu cầu giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau lúc Phật dạy đành rành,

Bốn ban Phật tử hết sức mừng, khôn cùng vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin dĩ nhiên vẹn truyền,

Đồng nhau tựu trên Phật tiền,

Nhất chổ chính giữa đảnh lễ rồi ngay thức thì lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu tiệm Tự Tại,

Dầy công tu huệ bắt đầu mở mang!

Chân như 1 áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi mọi chốn,

Dứt các đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trung ương chớ nghi nan,

Sắc tê nào khác loại không đâu mà!

Cái ko nọ làm sao xa chiếc sắc,

Sắc là không, không sắc đẹp như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân không xét cũng một mầu nạm thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi tất cả phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng hoàn thành đó mà,

Sạch dơ, thêm giảm cũng là chân không

Ấy vậy nên xét thông phần đa lẽ,

Như lỗi không sắc đẹp vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng lạnh nhạt như thế,

Lục trần kia cũng nhắc là không.

Đã không nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương chi mà có?

Bổn tánh không soi nó bắt buộc tiêu!

Đã ko lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn ko có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu hay diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu.

Chân không bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật lỗi soi làu!

Không phòng ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không trọng tâm chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng yêu cầu đạo mầu!

Tam cầm cố Phật ngôi cao triệu chứng quả,

Thảy đầy đủ nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này khôn cùng thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp phải đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thật là tối linh!

Những hại não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thực chẳng ngoa.

Vậy phải Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, bố la yết đế, bố la tăng yết đế, ý trung nhân đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG sanh THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc quà tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi lớn,

Mắt vào tợ nước tứ nguồn khơi.

Hào quang đãng hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện nay thân cấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện muốn độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam tế bào Tây Phương rất Lạc quả đât Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian)

Nam mô Đại bi Quán nỗ lực Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Đại nỗ lực Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng vương vãi Bồ-tát. (3 lần)

Mam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử bọn chúng con,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm tháng Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương thơm đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm con thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sanh,

Con cho trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín mon cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn uống bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy tất cả công cha,

Chẳng cai quản yếu già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết thuộc hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem con đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu chưa báo,

Hổ phận yếu hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo trang nghiêm,

Hoặc vượt Tự tứ,

Hoặc hiện nay tham thiền,

Đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lạm mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp phụ huynh chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn tại thế,

Thân chổ chính giữa yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông các Đức Như Lai

Khắp cõi lỗi không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh đồ đệ tên là Mục Liên,

Lòng nhỏ mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật mong nguyền hôm mai.

Nghe tởm Phật thuyết bảy ngày,

Minh trọng tâm kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông rất đầy đủ nên danh,

Muốn tìm phụ huynh lòng thành chũm công,

Đền ơn cho bú, ẵm bồng,

Liền sử dụng đạo nhãn coi vòng nắm gian.

Thấy vong bà bầu khổ muôn ngàn,

Ốm gầy, đói khát trong đường quỷ ma.

Mục Liên kêu bà bầu khóc la,

Đau lòng thương mẹ đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề bắt gặp con mình,

Mục Liên cứu người mẹ hết tình núm công

Con ơi! người mẹ đói trong lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng rã thở than,

Vội vàng trở lại thế gian,

Bới cơm một chén bát đem sang bà bầu mừng,

Và cơm trắng vô miệng nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên coi thấy kinh hoàng,

Trong lòng đau đớn, khóc than bi đát tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật ước xin mẹ già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu vớt tế pháp lành,

Cần ước Tăng chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu mang đến phụ mẫu mã hiện tiền,

Lục thân, quyến thuộc không nguy hiểm điều hoà.

Bảy đời phụ mẫu đã qua,

Về trời tận hưởng phước sáng sủa loà hào quang

Vui chơi thanh nhàn an nhàn,

Ngày Rằm tháng Bảy lập đàn trai Tăng.

Sắm sanh trăm mặt hàng ăn,

Trái cây ngũ quả, hương đăng rõ ràng,

Chiếu, giường, bồn nước, mùng màn.

Dầu, đường, trà lá, chén bát vàng đựng cơm,

Những dụng cụ quý bông thơm,

Thành trung khu dọn tiệc Lan bể phân minh.

Cúng nhường Tam Bảo cầu Kinh,

Chư Tăng tịch giới duy trì gìn nghiêm trang

Cầu cho thí nhà trai đàn,

Tâm hành thiền định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách không còn liền,

Ngày Rằm tháng Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời,

Xót yêu đương phụ mẫu hiện thành nuôi con.

Nhai cơm mang lại bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng trĩu thương nhỏ hết lòng.

Trời cao khu đất rộng mênh mông,

Biển hồ nước lai trơn sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời ba cõi trắng sạch trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ mẫu bắt buộc danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng gớm công đức vô biên

Xin lấy hồi hướng phần nhiều miền ngay sát xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu bố chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là phụ huynh mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành với ta.

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về khắp cả xa gần hưởng nhờ

Con cùng muôn nhiều loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thường trụ Tam Bảo.

Nam tế bào Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô Tây phương cực Lạc thế giới Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh.

Giờ này đệ tử, cùng rất đại chúng, kính cẩn trước Phật, tình thực đọc tụng, kinh... Với xưng thương hiệu Phật. Nguyện lấy công đức này hồi hướng: phật giáo sáng thêm, xe pháo Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, giang sơn hưng thịnh, quả đât hoà bình, quần chúng. # an lạc.

Thứ nguyện: cầu an đệ tử ..... Cùng chư thiện phái mạnh tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua dịch khỏi, thân trung ương an lạc, hay được kiết tường, vạn sự như ý, phát trung khu Bồ-đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy vậy tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, vai trung phong từ đối bọn chúng sinh tăng trưởng.

Lại nguyện: mong siêu hương linh ..... Cùng chư hương thơm linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, mang đến được đạo tràng, nghe ghê nghe Pháp, sớm thoát đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất cực kỳ thăng, tín đồ còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý Đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Xe Ô Tô Công Ty, Hợp Đồng Mua Bán Xe Ô Tô Cũ Giữa 2 Công Ty

Kính thưa đại chúng, đã đi đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.