Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc

     

Mẫu ra quyết định miễn nhiệm

Mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ, cán bộ là mẫu quyết định của công ty phát hành về việc miễn nhiệm một chức vụ, cán cỗ nào đó của bạn khi có sự chấp nhận của hội đồng quản lí trị công ty. Mẫu mã miễn nhiệm lấy biện pháp doanh nghiệp, các điều khoản của chúng ta làm căn cứ để mang ra quyết định miễn nhiệm một tín đồ nào đó. Mời chúng ta cùng tham khảo chi tiết mẫu đưa ra quyết định miễn nhiệm trên đây.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định bãi nhiệm giám đốc

Mẫu quyết định thành lập và hoạt động phòng ban công ty

Mẫu Quyết định xong xuôi hợp đồng lao động

Mẫu quyết định thu hồi thành phầm không đảm bảo an toàn an toàn

Mẫu quyết định miễn nhiệm


Nội dung cơ phiên bản của mẫu quyết định miễn nhiệm như sau:

Mẫu 1: quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ

BỘ ................ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – thoải mái – niềm hạnh phúc --------------

Số: ...../QĐ-....-TCCB

........, ngày ..... Mon ..... Năm 20......

QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CÁN BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ ...........................

Căn cứ nghị quyết của Ban cán sự Đảng bộ .................... Kỳ họp ngày ..../.../20....... Về công tác cán bộ;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ .....................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng cai quản trị Tổng công ty ................... So với ông .....................


Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng và công sở Bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, trưởng ban Ban Đổi bắt đầu và cai quản doanh nghiệp.........., quản trị Hội đồng quản ngại trị Tổng công ty ................, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan thuộc bộ và ông ................. Phụ trách thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TCCB.

Xem thêm: Soạn Gdcd 8 Bài 18 : Quyền Khiếu Nại, Tố Cáo Của Công Dân, Bài 18: Quyền Khiếu Nại, Tố Cáo Của Công Dân

BỘ TRƯỞNG

Mẫu 2: quyết định miễn nhiệm chức vụ

CÔNG TY .................................................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc------------------------------
Số: .............../20....../QĐ-.............., ngày......tháng......năm........

QUYẾT ĐỊNHV/v: Miễn nhiệm chức vụ so với Ông/Bà .............

CÔNG TY

- căn cứ vào quy định doanh nghiệp;

- căn cứ vào Điều lệ buổi giao lưu của Công ty ..................;

- địa thế căn cứ vào yêu cầu hiện trên của Công ty.................;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông/Bà ............ Thôi giữ công tác ............. – doanh nghiệp ............... Tính từ lúc ngày ..... Mon ..... Năm ..........

Điều 2: Ông/Bà .................... Phụ trách trước Giám đốc công ty và trước pháp luật về những công việc đã tiến hành trong thời hạn giữ công tác ........................

Xem thêm: Nhiệm Vụ Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đoàn Tncs Hồ Chí Minh


Điều 3: Quyết định có hiệu lực hiện hành thi hành tính từ lúc ngày.....tháng.....năm..... Cho đến khi có quyết định khác về bài toán này được ban hành. Ông/Bà ................ Và những Phòng/Ban bao gồm liên quan phụ trách thi hành quyết định này.