MẪU 03-HD KĐ.ĐG 2018

     

*
Mục lục bài viết
*
Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên bắt đầu nhất

Dưới đây là mẫu phiên bản kiểm điểm và chỉ dẫn ghi một vài nội dung trong phiên bản kiểm điểm cá thể dành đến đảng viên năm 2019.

Bạn đang xem: Mẫu 03-hd kđ.đg 2018

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ ………..Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------

….., ngày mon năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm:2019

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chủ yếu quyền:………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………...

Chi bộ:………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, tác dụng đạt được

1. Về tứ tưởng chính trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm cho việc:

- Về tứ tưởng chính trị:Trung thành với công ty nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh cùng đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, di chuyển gia đình cùng nhân dân thực hiện chủ trương, con đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vấn đề học tập các nghị quyết, chỉ thị, gia nhập các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc duy trì gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu mã của tín đồ đảng viên với quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu thay thế khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện tại quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Xem thêm: Cách Viết Bản Kiểm Điểm Đánh Nhau Trong Lớp, Cách Viết Bản Kiểm Điểm Học Sinh Đánh Nhau

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:Việc chấp hành sự cắt cử của tổ chức; triển khai quy định về đa số điều đảng viên không được thiết kế và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đối kháng vị; những nguyên tắc, chính sách sinh hoạt đảng, đóng góp đảng giá tiền theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối tương tác với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trọng trách nêu gương của đảng viên.

- Về tác phong, lề lối làm cho việc:Năng động, sáng sủa tạo, tàn khốc trong triển khai nhiệm vụ; phương thức làm bài toán khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; ý thức hp tác, giúp sức đồng chí, đồng nghiệp.

- câu hỏi đấu tranh phòng, kháng những biểu thị suy thoái về bốn tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân:(Liên hệ cùng với các biểu thị như:Dân nhà hình thức,…).

Tự reviews về lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

2. Về thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao

- Việc tiến hành chức trách, quyền hạn theo khí cụ (Đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể):Thực hiện theo đúng chức trách, nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định; Đóng đảng chi phí đầy đủ;…

- tác dụng thực hiện các chỉ tiêu, trọng trách được giao vào năm:Hoàn thành giỏi nhiệm vụ được giao;…

- Trách nhiệm cá nhân liên quan mang đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách:

Tự đánh giá về lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng hằng năm:Cố cố kỉnh học tập tay nghề và thực tế công tác của bản thân, lời khuyên kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 văn bản nêu trên):Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp chi bộ,…

2. Lý do của hạn chế, khuyết điểm:Chưa thu xếp thời gian phù hợp giữa công việc, học tập tập, nghiên cứu,…

III. Hiệu quả khắc phục đa số hạn chế, khuyết điểm đã có được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra rằng ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, lỗi (đã được khắc phục; sẽ khắc phục, nút độ xung khắc phục; chưa được khắc phục); phần đa khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự review về lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vụ việc được nhắc nhở kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nhiệm của cá thể đối cùng với từng vụ việc được lưu ý kiểm điểm.

V. Hiểu rõ trách nhiệm của cá thể đối với gần như hạn chế, lỗi của bạn hữu (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự dìm mức xếp loại chất lượng

1. Xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

xHoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ hoàn thành nhiệm vụ

□Không xong nhiệm vụ

2. Xếp một số loại đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

xHoàn thành tốt nhiệm vụ

□ chấm dứt nhiệm vụ

□Không xong xuôi nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Đánh giá, xếp loại quality cán bộ, công chức, viên chức

- dấn xét, đánh giá của bạn quản lý, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức: …………..................................................................................................

Xem thêm: 50 Lời Chúc Ngày Quốc Tế Đàn Ông 19/11 Hài Hước, Vui Nhộn, Lời Chúc Ý Nghĩa Cho Ngày Quốc Tế Đàn Ông

- mức xếp loại quality công chức, viên chức:..............................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại unique đảng viên

- thừa nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………