Hấp Thụ Hoàn Toàn 2.688 Lít Khí Co2

     

Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l, nhận được 15,76 gam kết tủa. Quý giá của a là

+) $n_CO_2 > n_BaCO_3 o $ tất cả 2 muối hạt được tạo thành

$xrightarrowBTNT.Cn_Ba(HCO_3)_2 = dfracn_CO_2 - n_BaCO_32$

$xrightarrowBTNT.Ban_Ba(OH)_2 = n_BaCO_3 + n_Ba(HCO_3)_2$

$n_CO_2 > n_BaCO_3 o $ có 2 muối hạt được sinh sản thành $xrightarrowBTNT.Cn_Ba(HCO_3)_2 = dfracn_CO_2 - n_BaCO_32 = dfrac0,12 - 0,082 = 0,02,mol$

$xrightarrowBTNT.Ban_Ba(OH)_2 = n_BaCO_3 + n_Ba(HCO_3)_2 = 0,08 + 0,02 = 0,1,mol$

$ o C_M,,Ba(OH)_2 = a = frac0,12,5 = 0,04,,M$
Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 2.688 lít khí co2

*

*Xem thêm: Xem Tuổi Xông Đất Năm Nhâm Dần Của 12 Con Giáp Hợp Tuổi Nào?

*

*Xem thêm: Người Sói Teen Phần 6 ) - Phim Người Sói Teen (Phần 6)

*

Từ nhì muối X cùng Y tiến hành các bội phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối bột X, Y tương xứng là

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) cho dung dịch NaCl vào hỗn hợp KOH.Bạn vẫn xem: Hấp thụ hoàn toàn 2.688 lít khí co2

(II) đến dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

(IV) mang đến Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

(VI) mang đến dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Các thí nghiệm gần như điều chế được NaOH là:

Một ly nước tất cả chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) với SO42- (0,01 mol). Đun sôi ly nước trên cho tới khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thì nước sót lại trong cốc

Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch có NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

Hỗn thích hợp X có Na, Ba, Na2O với BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, nhận được 1,12 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch Y, trong các số đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ trọn vẹn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch bao gồm K2CO3 0,2M với KOH x mol/lít, sau khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cho cục bộ Y công dụng với hỗn hợp BaCl2 (dư), chiếm được 11,82 gam kết tủa. Quý giá của x là

Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ tuổi từ trường đoản cú từng giọt cho đến hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, có mặt V lít khí (ở đktc). Cực hiếm của V là

Cho các thành phần hỗn hợp K2CO3 với NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào trong bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X cùng dung dịch Y. Thêm rảnh rỗi dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết cục bộ Y phản nghịch ứng toàn vẹn với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là

Hòa tan trọn vẹn 2,45 gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M, thu được hỗn hợp Y chứa các chất tan bao gồm nồng độ mol bởi nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X là

Cho 7,1 gam lếu hợp tất cả một sắt kẽm kim loại kiềm X với một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y chức năng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, chiếm được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là

X là sắt kẽm kim loại thuộc phân nhóm chủ yếu nhóm II (hay đội IIA). Mang đến 1,7 gam tất cả hổn hợp gồm sắt kẽm kim loại X và Zn công dụng với lượng dư hỗn hợp HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Phương diện khác, khi cho 1,9 gam X chức năng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa tới 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là:

Hỗn hợp X tất cả hai kim loại kiềm cùng một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được hỗn hợp Y cùng 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z bao gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo thành m gam tất cả hổn hợp muối. Cực hiếm của m là

Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml hỗn hợp NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X cùng kết tủa Y. Mang lại từ từ hỗn hợp HCl 0,25M vào X đến khi bước đầu có khí có mặt thì hết V ml. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của V là

Nung 12,95 gam muối hạt M(HCO3)2 ở ánh nắng mặt trời cao đến cân nặng không đổi, rồi cho toàn bộ khí CO2 chiếm được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy bao gồm 10 gam kết tủa. M là: