Giải bài tập vật lý 9 sbt bài 4

     

Hai điện trở R1 và R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A cùng B.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 sbt bài 4

a) Vẽ sơ đồ mạch điện trên

b) mang lại R1= 5Ω, R2= 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện nạm của đoạn mạch AB theo hai cách.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω;

I2 = 0,2 A; UAB = ?

Lời giải:

a) Sơ đồ dùng mạch điện như hình dưới:

*

b) Tính hiệu điện núm theo nhị cách:

Cách 1: vì chưng R1 và R2 ghép nối tiếp nên I1 = I2 = I = 0,2A, UAB = U1 + U2

→ U1 = I.R1 = 1V; U2 = I. R2 = 1V;

→ UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V

Cách 2:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

Hiệu điện nuốm của đoạn mạch AB: UAB = I.Rtd = 0,2.15 = 3V

Đáp số: b) UAB = 3V

Câu 2 trang 9 SBT thiết bị Lí 9

Một năng lượng điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện nắm 12V

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở đó

b) mong mỏi kiểm tra công dụng tính trên, ta rất có thể dùng ampe kế để đo. Hy vọng ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ chiếc điện đang tính được yêu cầu có điều kiện gì đối với ampe kế? vị sao?

Tóm tắt:

R = 10Ω; U = 12V

a) I = ?

b) Điều kiện của ampe kế để I ko đổi? Giải thích

Lời giải:

a. Cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện trở là: I = U/R = 12/10 = 1,2A.

b. Hotline Ra là điện trở của ampe kế. Khi đó cường độ cái điện chạy qua điện trở được xem bằng công thức sau: 

*

Muốn ampe kế chỉ giá chuẩn trị cường độ chiếc điện đã tính được (tức là cường độ loại điện chạy qua điện trở không nắm đổi) thì ampe kế phải có điện trở rất nhỏ tuổi so với điện trở của đoạn mạch, khi đó điện trở của ampe kế không tác động đến điện trở của đoạn mạch. Cái điện chạy qua ampe kế đó là cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch đang xét.

Câu 3 trang 9 SBT đồ vật Lí 9

Cho mạch điện có sơ trang bị như hình 4.1 SBT, trong đó điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện cố giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V.

*

a) Tính số chỉ của vôn kế cùng ampe kế.

b) chỉ với hai điện trở bên trên đây, nêu hai phương pháp làm tăng cường độ loại điện vào mạch lên vội vàng 3 lần (Có thể đổi khác UAB).

Tóm tắt:

R1 = 10 Ω; R2 = trăng tròn Ω; UAB = 12 V

a) Số chỉ Vôn kế cùng Ampe kế?

b) Nêu 2 phương pháp để làm mang đến I´ = 3I

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là : Rtđ= R1+ R2 = 10 + đôi mươi = 30 Ω

Cường độ mẫu điện qua mạch là: 

*

Hiệu điện thế giữa hai đầu năng lượng điện trở R1: U1 = I.R1 = 0,4.10 = 4V

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.

b) Ta có: 

*

 Do đó để I tạo thêm gấp 3 lần thì ta thực hiện 2 cách sau:

Cách 1: không thay đổi hai năng lượng điện trở mắc nối liền nhưng tăng hiệu điện vậy của đoạn mạch lên gấp 3 lần: U’AB = 3 UAB = 3.12 = 36V

*

Cách 2: giảm điện trở tương tự của toàn mạch đi 3 lần bằng cách chỉ mắc năng lượng điện trở R1 =10Ω sinh hoạt trong mạch, giữ lại hiệu điện thế như ban đầu.

Khi kia R’tđ = R1 = 10 Ω

*

Đáp số: a) IA = 0,4 A; UV = 4V

Câu 4 trang 9 SBT đồ dùng Lí 9

Cho mạch điện có sơ trang bị như hình 4.2 SBT, trong số ấy có điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω Vôn kế chỉ 3V

*

a) Tính số chỉ của ampe kế.

b) Tính hiệu điện vậy giữa nhì đầu AB của đoạn mạch.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 15 Ω; UV = 3 V

a) Số chỉ Ampe kế IA?

b) UAB= ?

Lời giải:

a. Vì chưng R1 và R2 ghép tiếp nối nên I1 = I2 = I = IA

Số chỉ của ampe kế là:

*

b. Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtđ= R1+ R2 = 5 + 15 = 20 Ω

Hiệu điện vậy giữa nhị đầu AB của đoạn mạch là:

UAB = I.Rtđ = 0,2.20 = 4V.

Đáp số: a) IA = 0,2 A; UAB = 4V

Câu 5 trang 10 SBT trang bị Lí 9

Ba năng lượng điện trở có những giá trị là 10 Ω, đôi mươi Ω, 30 Ω. Hoàn toàn có thể mắc năng lượng điện trở này như thê như thế nào vào mạch tất cả hiệu điện thế 12V đế dòng điện vào mạch bao gồm cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.

Tóm tắt:

R1 = 10Ω; R2 = 20Ω; R3 = 30Ω

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: biện pháp mắc?

Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch có hiệu điện gắng U = 12 V với cường độ cái điện I = 0,4 A là: 

*

Có hai giải pháp mắc các điện trở đó vào mạch:

+ Cách đầu tiên là chỉ mắc điện trở R3 = 30 Ω trong khúc mạch;

*

+ phương pháp thứ nhị là mắc hai điện trở R1 = 10 Ω cùng R2 = đôi mươi Ω tiếp liền nhau trong khúc mạch.

*

Câu 6 trang 10 SBT thứ Lí 9

Cho hai điện trở R1 = 20Ω chịu đựng được dòng điện gồm cường độ buổi tối đa là 2A cùng R2 = 40Ω chịu đựng được cái điện gồm cường độ tối đa 1,5A. Hiệu điện thế về tối đa có thể đặt vào nhì đầu đoạn mạch tất cả R1 nối tiếp R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; I1max = 2A; R2 = 40Ω; I2max = 1,5A

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: Umax?

Lời giải:

Chọn câu C.

Khi R1,R2 mắc nối liền thì loại điện chạy qua hai năng lượng điện trở gồm cùng cường độ.

Do kia đoạn mạch này chỉ chịu được cường độ mẫu điện buổi tối đa là:

Imax = I2max = 1,5A.

Xem thêm: 5 Bài Văn Mẫu Kể Một Kỉ Niệm Khó Quên Về Tình Bạn Lớp 5, Kể Một Kỉ Niệm Khó Quên Về Tình Bạn Lớp 5

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = đôi mươi + 40 = 60Ω

Vậy hiệu điện gắng tôi đa là: Umax = Imax . R = 1,5.60 = 90V.

Câu 7 trang 10 SBT đồ vật Lí 9

Ba năng lượng điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc nối liền nhau vào hiệu điện cố gắng 12V

a) Tính điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện chũm giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15 Ω; U = 12 V

a) Rtđ= ?;

b) U1= ?; U2= ?; U3 = ?

Lời giải:

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b. Vì ba điện trở ghép nối liền nên I1= I2= I3 = I = U/R = 12/30 = 0,4A.

→ Hiệu điện núm giữa hai đầu mỗi điện trở là:

U1 = I.R1 = 0,4.5 = 2V

U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4V

U3 = I.R3 = 15.0,4 = 6V.

Đáp số: a) Rtđ = 30Ω; b) U1 = 2V, U2 = 4V, U3 = 6V

Câu 8 trang 10 SBT đồ dùng Lí 9

Đặt hiệu điện nỗ lực U = 12V vào nhị đầu đoạn mạch tất cả điện trở R1 = 40Ω cùng R2 = 80Ω mắc nối tiếp. Hỏi cường độ cái điện chạy qua mạch này là bao nhiêu?

A. 0,1A

B. 0,15A

C. 0,45A

D. 0,3A

Tóm tắt:

R1 = 40Ω; R2 = 80Ω; U = 12 V; I = ?

Lời giải:

Chọn A. 0,1A.

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtd = R1 + R2 = 40 + 80 = 120 Ω

Cường độ chiếc điện chạy qua mạch này là:

*

Câu 9 trang 10 SBT đồ Lí 9

Một đoạn mạch có hai điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối liền với nhau. Cho loại điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện vắt giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 1,5V

B. 3V

C. 4,5V

D. 7,5V

Tóm tắt:

R2 = 1,5R1; U1 = 3 V; U = ?

Lời giải:

Chọn D. 7,5V

Vì hai điện trở mắc tiếp nối với nhau nên ta có:

*

⇒ U2 = 1,5 U1 = 1,5 × 3 = 4,5V

Hiệu điện chũm giữa hai đầu đoạn mạch là: U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V.

Câu 10 trang 10 SBT đồ dùng Lí 9 

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng đối với đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp?

A. Cường độ chiếc điện là tương đồng tại mọi vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện rứa giữa nhì đầu đoạn mạch bởi tổng những hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong khúc mạch

C. Hiệu điện thế giữa nhị đầu đoạn mạch bằng hiệu điện vắt giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở mắc vào mạch

D. Hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong mạch tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở đó

Lời giải:

Chọn C. Hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu đoạn mạch bằng hiệu điện vắt giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong đoạn mạch do trong đoạn mạch gồm các điện trở mắc tiếp liền thì hiệu điện cụ giữa nhị đầu đoạn mạch bởi tổng các hiệu điện cụ giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong đoạn mạch

Câu 11 trang 11 SBT thứ Lí 9

Đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch ko có điểm sáng nào dưới đây?

A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của khá nhiều điện trở

B. Đoạn mạch bao hàm điểm nối chung của hai điện trở

C. Chiếc điện chạy qua các điện trở của đoạn mạch tất cả cùng cường độ

D. Đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp tục với nhau và không tồn tại mạch rẽ.

Lời giải:

Chọn A. Đoạn mạch gồm có điểm nối chung của rất nhiều điện trở.

Vì đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối liền là đoạn mạch bao hàm điểm nối chỉ của hai năng lượng điện trở. Nếu có điểm nối chung của đa số điện trở thì sẽ có rất nhiều nhành rẻ, không cân xứng với đoạn mạch nối tiếp.

Câu 12 trang 11 SBT thiết bị Lí 9 

Đặt một hiệu điện cố kỉnh UAB vào nhị đầu đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện thay giữa hai đầu mỗi điện trở tương xứng là U1, U2. Hệ thức nào sau đây là không đúng?

A. RAB= R1+ R2

B. IAB= I1= I2

C. U1/U2= R2/R1

D. UAB= U1+ U2

Lời giải:

Chọn C vì chưng hiệu điện cầm giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó: U1/U2 = R1/R2

Câu 13 trang 11 SBT vật Lí 9 

*

Đặt một hiệu điện nắm U vào nhị đầu một đoạn mạch có sơ đồ vật như bên trên hình 4.3, trong số ấy các điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng lớn hơn hay nhỏ hơn từng nào lần so với khi công tắc nguồn K mở?

A, nhỏ dại hơn 2 lần

B. Lớn hơn 2 lần

C. Nhỏ tuổi hơn 3 lần

D. To hơn 3 lần

Lời giải:

Chọn D. To hơn ba lần.

Khi công tắc K mở mạch tất cả R1 nt R2 nt ampe kế buộc phải điện trở tương đương của mạch là R = R1 + R2 = 9 đề xuất số chỉ của ampe kế là:

*

Khi công tắc nguồn K đóng góp thì R2 bị đấu tắt, mạch chỉ với (R1 nt Ampe kế) nên điện trở tương đương của mạch là R = R1 = 3 bắt buộc số chỉ của ampe kế là: I2 = U/R1 = U/3

Ta có: 

*

nên số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng to hơn 3 lần so với khi công tắc nguồn K mở.

Câu 14 trang 11 SBT đồ Lí 9 

Đặt một hiệu điện cầm cố U = 6V vào nhị đầu đoạn mạch gồm cha điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω, R3 = 7Ω mắc nối tiếp.

a) Tính cường độ chiếc điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở của đoạn mạch trên đây

b) trong số ba điện trở sẽ cho, hiệu điện vậy giữa nhị dầu năng lượng điện trở như thế nào là lớn nhất? vì chưng sao? Tính trị số của hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 này

Tóm tắt:

R1 = 3Ω; R2 = 5Ω; R3 = 7 Ω; U = 6 V

a) I1= ?; I2= ?; I3 = ?b) Umax= ?

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là: Rtđ= R1+ R2 + R3 = 3 + 5 + 7 = 15Ω

⇒ Do ba điện trở mắc nối tiếp nên cường độ loại điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở là như nhau: I = I1 = I2 = U/Rtđ = 6/15 = 0,4A.

b) Hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 là U3= I.R3= 0,4 × 7 = 2,8V vì I không đổi yêu cầu nếu R to ⇒ U lớn.

Đáp số: a) I1 = I2 = I3 = I = 0,4A

b) Umax= U3= 2,8 V

Câu 15 trang 12 SBT vật dụng Lí 9 

Đặt một hiệu điện chũm U vào nhị đầu đoạn mạch tất cả sơ đồ vật như bên trên hình 4.4 trong những số ấy điện trở R1 = 4Ω , R2 = 5Ω.

*

a) cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở với khi K đóng góp hơn hèn nhau 3 lần. Tính điện trở R3

b) cho thấy U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

R1 = 4Ω; R2 = 5Ω; U = 6 V

a) R3= ?Ωb) U = 5,4 V; Im= ?

Lời giải:

a) lúc K mở: mạch có R1, R2và R3 ghép tiếp nối nhau

→ Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + R3 = 9 + R3

Cường độ chiếc điện qua 3 điện trở là hệt nhau nên số chỉ của ampe bây giờ là:

*

Khi K đóng, điện trở R3 bị nối tắt nên mạch chỉ từ hai năng lượng điện trở R1, R2 ghép nối tiếp.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Tác Phẩm Bình Ngô Đại Cáo ❤️️ 15 Bài Hay, Thuyết Minh Bình Ngô Đại Cáo

→ Điện trở tương đương của đoạn mạch khi K đóng góp là:

Rtđđ = R1 + R2 = 4 + 5 = 9 Ω

Số chỉ của ampe lúc này là:

*

Từ (1) cùng (2) ta thấy Iđ > Im, cần theo đề bài ta có: Iđ = 3Im (3)

Từ (1), (2) cùng (3) ta có:

*

b) U = 5,4 V cùng khi K mở:

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + 18 = 27Ω

Số chỉ của ampe từ bây giờ là:

*

Đáp số: a) R3 = 18Ω; b) Im = 0,2 A

Câu 16 trang 12 SBT vật dụng Lí 9 

Đặt một hiệu điện nuốm U vào hai đầu một quãng mạch có sơ thứ như trên hình 4.5. Lúc đóng công tắc K vào vị trí 1 thì ampe kế bao gồm số chỉ I1 = I, khi chuyển công tắc này sang địa chỉ số 2 thì ampe kế có số chỉ nên I2 = I/3, còn khi gửi K sang vị trí 3 thì ampe kế tất cả số chỉ I3 = I/8. Cho biết thêm R1 = 3Ω, hãy tính R2 và R3.

*

Tóm tắt:

I1 = I; I2 = I/3; I3 = I/8 ; R1 = 3Ω; R2 = ?; R3 = ?

Lời giải:

Khi K tại đoạn 1: mạch điện chỉ bao gồm R1 nối tiếp với ampe kế. Vì thế số chỉ của ampe kế khi này là: 

*
(1)

Khi K tại vị trí số 2: mạch điện tất cả R2 nối tiếp R1 và tiếp liền với ampe kế. Do vậy số chỉ của ampe kế trong lúc này là: 

*
(2)

Khi K ở đoạn số 3: mạch điện tất cả 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3 ghép thông liền và nối liền với ampe kế. Thế nên số chỉ của ampe kế khi này là: