GIẢI BÀI TẬP SBT TOÁN 8 TẬP 2

     
Giải các phương trình sau. Câu 40 trang 12 Sách bài bác tập (SBT) Toán 8 tập 2 – bài xích 5. Phương trình đựng ẩn ngơi nghỉ mẫu


Bạn đang xem: Giải bài tập sbt toán 8 tập 2

Giải những phương trình sau:

a. (1 – 6x over x – 2 + 9x + 4 over x + 2 = xleft( 3x – 2 ight) + 1 over x^2 – 4)

b. (1 + x over 3 – x = 5x over left( x + 2 ight)left( 3 – x ight) + 2 over x + 2)

c.

Xem thêm: BàI CúNg ôNg CôNg ôNg TáO 23 TháNg ChạP Theo VăN KhấN Cổ TruyềN


Xem thêm: Xem Tuổi Xông Đất Năm Nhâm Dần Của 12 Con Giáp Hợp Tuổi Nào?


(2 over x – 1 + 2x + 3 over x^2 + x + 1 = left( 2x – 1 ight)left( 2x + 1 ight) over x^3 – 1)

d. (x^3 – left( x – 1 ight)^3 over left( 4x + 3 ight)left( x – 5 ight) = 7x – 1 over 4x + 3 – x over x – 5)

*

a. (1 – 6x over x – 2 + 9x + 4 over x + 2 = xleft( 3x – 2 ight) + 1 over x^2 – 4) ĐKXĐ: (x e pm 2)

(eqalign & Leftrightarrow left( 1 – 6x ight)left( x + 2 ight) over x^2 – 4 + left( 9x + 4 ight)left( x – 2 ight) over x^2 – 4 = xleft( 3x – 2 ight) + 1 over x^2 – 4 cr và Leftrightarrow left( 1 – 6x ight)left( x + 2 ight) + left( 9x + 4 ight)left( x – 2 ight) = xleft( 3x – 2 ight) + 1 cr và Leftrightarrow x + 2 – 6x^2 – 12x + 9x^2 – 18x + 4x – 8 = 3x^2 – 2x + 1 cr và Leftrightarrow – 6x^2 + 9x^2 – 3x^2 + x – 12x – 18x + 4x + 2x = 1 – 2 + 8 cr & Leftrightarrow – 23x = 7 cr )

( Leftrightarrow x = – 7 over 23) (thỏa)

 Vậy phương trình gồm nghiệm (x = – 7 over 23)

b. (1 + x over 3 – x = 5x over left( x + 2 ight)left( 3 – x ight) + 2 over x + 2) ĐKXĐ: (x e 3)và (x = – 2)

(eqalign & Leftrightarrow left( x + 2 ight)left( 3 – x ight) over left( x + 2 ight)left( 3 – x ight) + xleft( x + 2 ight) over left( x + 2 ight)left( 3 – x ight) = 5x over left( x + 2 ight)left( 3 – x ight) + 2left( 3 – x ight) over left( x + 2 ight)left( 3 – x ight) cr & Leftrightarrow left( x + 2 ight)left( 3 – x ight) + xleft( x + 2 ight) = 5x + 2left( 3 – x ight) cr và Leftrightarrow 3x – x^2 + 6 – 2x + x^2 + 2x = 5x + 6 – 2x cr & Leftrightarrow x^2 – x^2 + 3x – 2x + 2x – 5x + 2x = 6 – 6 cr và Leftrightarrow 0x = 0 cr )Quảng cáo

Phương trình đã cho gồm nghiệm đúng với tất cả giá trị của x vừa lòng điều khiếu nại xác định.

Vậy phương trình gồm nghiệm (x in R/x e 3) và (x e – 2)

c. (2 over x – 1 + 2x + 3 over x^2 + x + 1 = left( 2x – 1 ight)left( 2x + 1 ight) over x^3 – 1) ĐKXĐ: (x e 1)

(eqalign & Leftrightarrow 2left( x^2 + x + 1 ight) over x^3 – 1 + left( 2x + 3 ight)left( x – 1 ight) over x^3 – 1 = left( 2x – 1 ight)left( 2x + 1 ight) over x^3 – 1 cr và Leftrightarrow 2left( x^2 + x + 1 ight) + left( 2x + 3 ight)left( x – 1 ight) = left( 2x – 1 ight)left( 2x + 1 ight) cr và Leftrightarrow 2x^2 + 2x + 2 + 2x^2 – 2x + 3x – 3 = 4x^2 – 1 cr và Leftrightarrow 2x^2 + 2x^2 – 4x^2 + 2x – 2x + 3x = – 1 – 2 + 3 cr & Leftrightarrow 3x = 0 cr )

 (thỏa)

 Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 0

d. (x^3 – left( x – 1 ight)^3 over left( 4x + 3 ight)left( x – 5 ight) = 7x – 1 over 4x + 3 – x over x – 5) ĐKXĐ: (x e – 3 over 4)và (x e 5)

(eqalign và Leftrightarrow x^3 – left( x – 1 ight)^3 over left( 4x + 3 ight)left( x – 5 ight) = left( 7x – 1 ight)left( x – 5 ight) over left( 4x + 3 ight)left( x – 5 ight) – xleft( 4x + 3 ight) over left( 4x + 3 ight)left( x – 5 ight) cr & Leftrightarrow x^3 – left( x – 1 ight)^3 = left( 7x – 1 ight)left( x – 5 ight) – xleft( 4x + 3 ight) cr & Leftrightarrow x^3 – x^3 – 3x^2 – 3x + 1 = 7x^2 – 35x – x + 5 – 4x^2 – 3x cr và Leftrightarrow 3x^2 – 7x^2 + 4x^2 – 3x + 35x + x + 3x = 5 – 1 cr & Leftrightarrow 36x = 4 cr )