Dung dịch e gồm x mol ca2+ y mol ba2+

     

Dung dịch E bao gồm x mol Ca2+, y mol Ba2+, z mol HCO3-. Mang đến từ từ dung dịch Ca(OH)2 nồng độ a mol/lít vào dung dịch E cho đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1 thì vừa không còn V lít hỗn hợp Ca(OH)2. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V, a, x, y là

A.

Bạn đang xem: Dung dịch e gồm x mol ca2+ y mol ba2+

V = 2A.(x + y)

B. V = A.(2x + y)

C. V = x+2ya

D. V = x+ya


*

Để thu được lượng kết tủa lớn số 1 thì ∑nCa2+ + nBa2+ = nCO32-

Ca(OH)2→ Ca2+ + 2OH-

aV → aV → 2aV

OH- + HCO3-→ CO32- + H2O

2aV → 2aV → 2aV

∑nCa2+ + nBa2+ = nCO32- ⇒ (x + aV) + y = 2aV  x + y = aV ⇒ V =x+ya ⇒ lựa chọn D.Dung dịch E có x mol Ca2+, y molBa2+, z molHCO3- . Cho từ từ bỏ dung dịchCaOH2 nồng độ a mol/l vào hỗn hợp E cho đến khi thu được lượ...

Dung dịch E bao gồm x mol Ca2+, y molBa2+, z molHCO3- . đến từ từ dung dịchCaOH2 nồng độ a mol/l vào dung dịch E cho đến lúc thu được lượng kết tủa lớn nhất thì vừa không còn V lít dung dịch CaOH2. Biểu thức contact giữa những giá trị V, a, x, y là

A. V=x+ya

B. V=x+2ya

C. V=2ax+y

D. V=a2x+y


Cho rảnh rỗi dung dịch cất a mol HCl vào dung dịch X chứa b molNa2CO3 đồng thời khuấy đều, thu dược V lít khí (đktc) và dung dịch Y. Khi đến dư nước vôi trong vào dung dịch Y thấy xuất hiện thêm kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V cùng với a với b là A. V = 22,4(a – b) B. V = 11,2(a – b) C. V = 11,2(a + b) D. V = 22,4( a + b)

Cho từ tốn dung dịch đựng a mol HCl vào dung dịch X cất b molNa2CO3 đồng thời khuấy đều, thu dược V lít khí (đktc) cùng dung dịch Y. Khi mang lại dư nước vôi trong vào hỗn hợp Y thấy lộ diện kết tủa. Biểu thức contact giữa V cùng với a với b là

A. V = 22,4(a – b)

B. V = 11,2(a – b)

C. V = 11,2(a + b)

D. V = 22,4( a + b)


Một hỗn hợp Y tất cả chứa 3 ion: Mg2+, Cl– (1 mol), SO42– (2 mol). Thêm khoan thai V lít dung dịch Na2CO3 2M vào dung dịch X cho đến khi chiếm được lượng kết tủa lớn số 1 thì ngừng lại. Quý giá của V là

A. 0,125.

B. 0,65.

C. 2,50.

D. 1,50.


Rót từ tốn dung dịch X chứa a mol Na2CO3 cùng 2a mol NaHCO3 vào dung dịch chứa 1,5a mol HCl nhận được V lít khí CO2 (đktc) cùng dung dịch Y. Mang lại lượng khí CO2 sống trên từ từ cho tới hết vào dung dịch đựng b mol Ba(OH)2 ta bao gồm đồ thị sau: trọng lượng chất chảy trong dung dịch Y là A. 92,64. B. 68,44 C. 82,88 D. 76,24

Rót lỏng lẻo dung dịch X cất a mol Na2CO3 với 2a mol NaHCO3 vào dung dịch đựng 1,5a mol HCl thu được V lít khí CO2 (đktc) cùng dung dịch Y. đến lượng khí CO2 sinh hoạt trên tự từ cho đến hết vào dung dịch đựng b mol Ba(OH)2 ta có đồ thị sau:

*

Khối lượng hóa học tan trong hỗn hợp Y là

A. 92,64.

B. 68,44

C. 82,88

D. 76,24


Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch đựng đồng thời 0,1 mol Ba(OH)2; 0,255 mol KOH với 0,2 mol NaOH. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với kết tủa Y. Bé dại từ từ đến khi xong dung dịch X vào dung dịch đựng 0,35 mol HCl, ra đời 0,25 mol CO2. Quý hiếm của V là A. 9,520. B. 12,432. C. 7,280. D. 5,600.

Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch đựng đồng thời 0,1 mol Ba(OH)2; 0,255 mol KOH và 0,2 mol NaOH. Sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với kết tủa Y. Nhỏ từ từ đến khi xong dung dịch X vào dung dịch cất 0,35 mol HCl, hiện ra 0,25 mol CO2. Quý giá của V là

A. 9,520.

B. 12,432.

C. 7,280.

D. 5,600.

Xem thêm: Top 6 Kể Một Kỉ Niệm Về Thầy Cô Giáo Của Em Lop 6, Kể Một Kỉ Niệm Về Thầy Cô Giáo Mà Em Nhớ Mãi


Hỗn thích hợp X gồm Ba, BaO với Ba(OH)2 có tỉ trọng số mol khớp ứng 1: 2 : 3. Mang lại m gam X vào nước thì nhận được a lít hỗn hợp Y với V lít khí H2 (đktc). Dung nạp 8V lít CO2 (đktc) vào a lít dung dịch Y mang đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 98,5 gam kết tủa. Quý hiếm của m là A. 105,16. B. 119,50. C. 95,60. D. 114,72.

Hỗn hợp X có Ba, BaO với Ba(OH)2 có tỉ trọng số mol tương xứng 1: 2 : 3. đến m gam X vào nước thì thu được a lít dung dịch Y với V lít khí H2 (đktc). Kêt nạp 8V lít CO2 (đktc) vào a lít dung dịch Y mang lại phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nhận được 98,5 gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 105,16.

B. 119,50.

C. 95,60.

D. 114,72.


Hỗn thích hợp X có Ba, BaO với Ba(OH)2 có tỉ lệ số mol tương xứng 1: 2 : 3. Mang đến m gam X vào nước thì nhận được a lít hỗn hợp Y và V lít khí H2 (đktc). Dung nạp 8V lít CO2 (đktc) vào a lít dung dịch Y mang lại phản ứng xảy ra trọn vẹn thì nhận được 98,5 gam kết tủa. Cực hiếm của m là A. 105,16. B. 119,50. C. 95,60. D. 114,72.

Hỗn hòa hợp X tất cả Ba, BaO và Ba(OH)2 có tỉ lệ thành phần số mol tương ứng 1: 2 : 3. Mang lại m gam X vào nước thì nhận được a lít hỗn hợp Y và V lít khí H2 (đktc). Dung nạp 8V lít CO2 (đktc) vào a lít dung dịch Y mang lại phản ứng xảy ra trọn vẹn thì nhận được 98,5 gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 105,16.

B. 119,50.

C. 95,60.

D. 114,72.


Hỗn thích hợp X có Ba, BaO với Ba(OH)2 có tỉ trọng số mol tương ứng 1: 2 : 3. Mang đến m gam X vào nước thì chiếm được a lít hỗn hợp Y cùng V lít khí H2 (đktc). Kêt nạp 8V lít CO2 (đktc) vào a lít hỗn hợp Y mang đến phản ứng xảy ra trọn vẹn thì nhận được 98,5 gam kết tủa. Quý giá của m là A. 105,16 B. 119,50 C. 95,60 D. 114,72

Hỗn hòa hợp X có Ba, BaO với Ba(OH)2 có tỉ trọng số mol tương xứng 1: 2 : 3. Cho m gam X vào nước thì thu được a lít hỗn hợp Y với V lít khí H2 (đktc). Dung nạp 8V lít CO2 (đktc) vào a lít dung dịch Y mang đến phản ứng xảy ra trọn vẹn thì thu được 98,5 gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 105,16

B. 119,50

C. 95,60

D. 114,72


35: Sục 0,5 mol khí CO2 vào dung dịch đựng 0,4 mol KOH với 0,2 mol Ba(OH)2. Sau khikết thúc bội nghịch ứng, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch X. Hỗn hợp Y đựng HCl 1M và H2SO40,5M. Nếu cho từ từ đến khi hết dung dịch X vào dung dịch Y, thấy bay ra V lít CO2, đồng thờithu được hỗn hợp Z. đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z nhận được 41,2 gam kết tủa. Biết cácphản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của V làA. 2,24 B. 5,60 C. 6,72 D.

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Một Con Ngựa Đau Cả Tàu Bỏ Cỏ Ngắn Gọn


35: Sục 0,5 mol khí CO2 vào dung dịch đựng 0,4 mol KOH với 0,2 mol Ba(OH)2. Sau khikết thúc bội nghịch ứng, lọc vứt kết tủa, thu được dung dịch X. Dung dịch Y cất HCl 1M và H2SO40,5M. Nếu cho từ từ đến hết dung dịch X vào hỗn hợp Y, thấy thoát ra V lít CO2, đồng thờithu được hỗn hợp Z. đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z thu được 41,2 gam kết tủa. Biết cácphản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của V làA. 2,24 B. 5,60 C. 6,72 D.