Đề Thi Nhập Môn Lập Trình

     
*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*

KHOA: CNTT

ĐỀ THI THỬ CUỐI KỲ

Môn thi: NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

Lớp: DHTH K13

Ngày thi:

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh ………………….…………………; MSSV: ………………

Câu 1: (3điểm) – LO3

a) ngân hàng ABC có lãi suất cố định và thắt chặt X%/tháng (bạn mang gửi Y VND, sau 30 ngày số tiền bạn thu được Y + Y*X/100 VND).

Bạn đang xem: đề thi nhập môn lập trình

i) Đem Y VND nhờ cất hộ vào bank ABC trong N tháng, cần xác minh số chi phí thu được? Anh/chị hãy viết nguyên mẫu mã hàm triển khai tính tiền thu về trong trường phù hợp này:

money (danh sách tham số);

......... ......................................................................................................................................................

ii)Đem Y VND giữ hộ vào bank ABC, hỏi buộc phải gửi buổi tối thiểu từng nào tháng để thu được số chi phí Z VND? Anh/chị hãy viết nguyên mẫu hàm thực hiện khẳng định số tháng về tối thiểu:

month(danh sách tham số);

......... ......................................................................................................................................................

b) Mảng A lưu các số nguyên dương, chứa buổi tối đa MAX phần tử.

i)Để tính trung bình cùng (avergate) của các thành phần có cực hiếm dương trong hàng A, bắt buộc tính tổng (sum) của các thành phần có giá trị dương cùng đếm (count) số bộ phận dương vào A. Khi đóavergate = sum/count trường hợp count không giống 0 hoặc average được gán bởi 0 vào trường hợp hàng A không tồn tại bộ phận dương.

Yêu cầu: Anh/Chị hãy viết khai báo nguyên mẫu mã hàm (bao gồm tên hàm, tham số vào/ra và kiểu dữ liệu của chúng) nhằm thực chức năng tính Trung bình cùng được biểu đạt ở trên. (Ghi chú: ko yêu cầu viết thân hàm)

................................................................................................................................................................

ii) mang sử đã bao gồm hàm int sokydi(int k) trả về 1 trường hợp k là số kỳ dị và trả về 0 giả dụ k không phải số kỳ dị. Anh/chị hãy tư tưởng hàmTrungBinhKyDi() trả về vừa phải cộng các số kỳ dị bao gồm trong mảng A. (Ghi chú: Yêu cầu viết thân hàm)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Xem thêm: Xem Bói Bài Tình Yêu Chính Xác 100 %, Xem Bói Bài Tình Yêu Chính Xác 100%

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Câu 2: (4.0 điểm) – LO4

a)Dưới đấy là thuật toán đếm số chữ số của một vài nguyên dương nhập tự bàn phím:

Bước 1: Nhập vào một số nguyên dương N.

Bước 2: trong những lúc N>0 triển khai 2 quá trình sau:

1)Tăng đổi thay đếm_số_chữ_số lên 1.

2)Bỏ giảm chữ số hàng đơn vị chức năng của N (N = N/10)

Bước 3: thông tin kết quả: Số_chữ_số của N

Ví dụ:

· N = 1234 bao gồm số chữ số là 4

· N = 2222 bao gồm số chữ số là 4

· N= 9 bao gồm số chữ số là 1

Yêu cầu: Anh/chị dựa vào thuật toán bên trên viết chương trình nhập vào số nguyên dương N (N>0) và thông tin lên màn hình hiển thị số chữ số của N

b)Thuật toán tìm ước số chung lớn số 1 (viết tắt ƯCLN) của 2 số nguyên dương (positive integer) a và b được trình bày như sau:

positive integer UCLN (a, b: positive integers)

x = a;

y = b;

while (y ¹ 0)

r = x % y;

x = y;

y = r;

UCLN (a,b) là x;

Dựa vào thuật toán cho ở trên, Anh/Chị hãy khái niệm hàm int UCLN(int a, int b) trả về mong số chung lớn nhất của a với b. Cùng viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số nguyên dương a với b (a≥b) với hiển thị lên màn hình ước số chung lớn số 1 của chúng.

Câu 3: (3.0 điểm) – LO4

Điểm thi vào cuối kỳ học phần NHẬP MÔN LẬP TRÌNH của sinh viên các lớp K13 được lưu lại vào mảng số thực A có tối đa 100 phần tử. Anh/chị được yêu mong viết chương trình triển khai tuần từ các quá trình sau:

a)Nhập tài liệu điểm thi thích hợp lệ (0≤điểm≤10) của n (0≤n≤100) sinh viên trong một lớp.

Xem thêm: Các Tỉnh Thành Phố Việt Nam, Danh Sách 63 Tỉnh Thành Việt Nam 2021

b)Sinh viên đạt yêu mong nếu gồm điểm thi ≥ 5.5 với không đạt trong trường hòa hợp ngược lại. Đếm với hiển thị lên màn hình số lượng sinh viên ko đạt.