10 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 3 Tam Giác Đồng Dạng Hình Học 8 Có Đáp Án

     
A.(fracABCD = frac23)B.(fracABCD = frac32)C.(fracABCD = frac115)D.(fracABCD = 15)

Câu 2:Mã câu hỏi:120872

Tỉ số của nhị đoạn trực tiếp thì :
Bạn đang xem: 10 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 tam giác đồng dạng hình học 8 có đáp án

A.(frac115)B.(frac110)C.10D.15

Câu 4:Mã câu hỏi:120874

Độ lâu năm x trong hình sau bằng:

*


A.2,5B.7,5C.15/4D.20/3

Câu 5:Mã câu hỏi:120875

Độ lâu năm x cùng y vào hình sau bằng bao nhiêu ( mang lại BC = 3 )

*


A.x = 1,75 ; y = 1,25 B.x = 1,25 ; y = 1,75C.x = 2 ; y = 1 D.x = 1 ; y = 2

Câu 6:Mã câu hỏi:120876

Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác DEF, biết(fracABDE = frac23), và(S_DEF = 45cm^2)Khi đó ta tất cả :


A.(S_ABC = 20cm^2)B.(S_ABC = 30cm^2)C.(S_ABC = 35cm^2)D.(S_ABC = 40cm^2)

Câu 7:Mã câu hỏi:120877

Trong hình vẽ tiếp sau đây ( MN // BC ) thì số đo x bởi :

*


A.6/5B.5/6C.3/10D.10/3

Câu 8:Mã câu hỏi:120878

Trong hình vẽ dưới đây (EF // MN ) thì số đo của MP là:

*


A.2B.6C.4,5D.9

Câu 9:Mã câu hỏi:120879

Trong mẫu vẽ sau, ta có :

*


A.MN // AC B.ME // BCC.MN không // AC cùng ME không // BCD.Cả ba câu trên gần như sai

Câu 10:Mã câu hỏi:120880

Cho hình mẫu vẽ sau, độ nhiều năm x trong hình vẽ là :

*


A.16/3B.3/16C.3D.12

Câu 11:Mã câu hỏi:120881

Trong hình vẽ dưới đây, ta có:

*


A.(fracMBMC = fracABAC)B.(fracMBMC = fracABBC)C.(fracMBMC = fracACAB)D.(fracMBMC = fracACBC)

Câu 12:Mã câu hỏi:120882

Cho đoạn thẳng AB = 2dm và CD = 100m, tỉ số của hai đoạn thẳng này là :


A.1/50B.1/2C.1/5D.1/500

Câu 13:Mã câu hỏi:120883

Trong hình vẽ tiếp sau đây (EF // MN ) thì số đo của NP là:

*


A.2B.6C.9D.12

Câu 14:Mã câu hỏi:120884

Trong mẫu vẽ sau, ta bao gồm :

*


A.MN // AC B.ME // BCC.MN không // AC và ME không // BCD.Một đáp số không giống

Câu 15:Mã câu hỏi:120885

Cho hình vẽ sau, độ dài x trong hình mẫu vẽ là :

*


A.10B.15C.6D.12

Câu 16:Mã câu hỏi:120886

Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác DEF có(fracABDE = frac12;S_DEF = 120cm^2). Lúc đó, ta có:


A.(S_ABC = 10cm^2)B.(S_ABC = 30cm^2)C.(S_ABC = 60cm^2)D.(S_ABC = 810cm^2)

Câu 17:Mã câu hỏi:120887

Trong hình sau đây, ta gồm :

*


A.(Delta ABC acksim Delta AHB)B.(Delta ABC acksim Delta ACH)C.(Delta ABC acksim Delta HBA)D.(Delta ABH acksim Delta HAC)

Câu 18:Mã câu hỏi:120888

Cho tam giác ABC bao gồm AB = 4cm, BC = 8cm, AC = 6cm. Một mặt đường thẳng tuy vậy song cùng với BC giảm AB với AC theo đồ vật tự sinh sống M cùng N làm thế nào để cho BM = AN. Độ nhiều năm MN là :


A.2,8 cmB.3 cmC.3,2 cmD.3,6 centimet

Câu 19:Mã câu hỏi:120889

Cho tam giác ABC, mặt đường phân giác BD. Qua D kẻ mặt đường thẳng tuy nhiên song với BC, giảm AB ngơi nghỉ I. Biết DI = 6cm, BC = 10cm. Độ dài AB là
Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Vợ Nhặt Của Kim Lân ), Soạn Bài Vợ Nhặt

A.12 cmB.14 cmC.15 cmD.đáp số khác

Câu 20:Mã câu hỏi:120890

Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác A’B’C’ và hai cạnh tương ứng AB = 6cm, A’B’ = 3 cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng cùng với tỉ số đồng dạng là:


A.1/2B.2C.3D.18

Câu 21:Mã câu hỏi:120891

Cho mẫu vẽ sau. Độ dài cạnh x có giá trị là:

*


A.3B.4C.3,5D.5

Câu 22:Mã câu hỏi:120892

Cho mẫu vẽ sau. Biết DE // AB

*


A.(fracABDE = fracACDC)B.(fracABBC = fracDEDC)C.(fracABBE = fracDECE)D.(fracABDE = fracACBC)

Câu 23:Mã câu hỏi:120893

Tìm độ lâu năm x trong hình vẽ sau:

*


A.3B.2C.5D.4

Câu 25:Mã câu hỏi:120895

Biết:( mAB = 6cm; MN = 4cm). Lúc đó:(frac mAB mMN = )


A.(frac6cm4cm)B.(frac32)C.(frac23)D.(frac32)cm

Câu 26:Mã câu hỏi:120896

Tìm x trong mẫu vẽ sau:

*


A.2cmB.4cmC.6cmD.8cm

Câu 28:Mã câu hỏi:120898

Cho AB = 6cm , AC =18cm, tỉ số nhì đoạn thẳng AB và AC là:


A.( m 4; 5; 6 & 4; 5; 7 m. )B.( m 2; 3; 4 & 2; 5; 4 m. )C.( m 6; 5; 7 & 4; 5; 7 m. )D.( m 3; 4; 5 & 9; 12; 15 m. )

Câu 30:Mã câu hỏi:120900

Tam giác ABC đồng dạng cùng với tam giác DEF theo tỉ số k, vậy tam giác DEF đồng dạng cùng với tam giác ABC theo tỉ số?


A.(k^2)B.kC.1/kD.1

Câu 31:Mã câu hỏi:120901

Cho hai tam giác vuông, tam giác trước tiên có một góc bằng 430; tam giác thiết bị hai tất cả một góc bởi 470. Nạm thì ta bao gồm :


A.Hai tam giác này đồng dạng cùng nhau B.Hai tam giác này không đồng dạng cùng với nhauC.Hai tam giác này bằng nhau D.Hai tam giác này còn có diện tích đều bằng nhau

Câu 32:Mã câu hỏi:120902

Tam giác ABC đồng dạng cùng với tam giác DEF theo tỉ số k. Đường phân giác AM và doanh nghiệp đồng dạng theo tỉ số?


A.kB.1/kC.(k^2)D.không xác định

Câu 33:Mã câu hỏi:120903

Tam giác ABC đồng dạng cùng với tam giác DEF theo tỉ số k. Đường trung con đường AM và dn đồng dạng theo tỉ số?


A.1/kB.kC.(k^2)D.không khẳng định

Câu 34:Mã câu hỏi:120904

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. Diện tích s hai tam giác có tỉ số đồng dạng là:


A.kB.(k^2)C.(k^3)D.1/k

Câu 35:Mã câu hỏi:120905

Tam giác ABC đồng dạng cùng với tam giác DEF theo tỉ số k. Đường cao AM và dn đồng dạng theo tỉ số?


A.kB.1/kC.3/kD.(k^2)

Câu 36:Mã câu hỏi:120906

Hình thang ABCD tất cả 2 đáy CD = 4cm và AB = 1cm. Một con đường thẳng tuy nhiên song với nhị đáy, cắt các cạnh AD với BC sinh hoạt E và F. Biết AE = AD/3, độ nhiều năm EF là :


A.1,3 cmB.4,5cmC.3,2 cmD.một đáp số khác

Câu 37:Mã câu hỏi:120907

Cho hình thang ABCD, các sát bên AB và CD kéo dãn cắt nhau tại M. Biết AM/AB=5/3và BC = 2


A.7B.6,5C.4D.đáp số không giống

Câu 38:Mã câu hỏi:120908

Cho hình bình hành ABCD, E là 1 trong những điểm bên trên cạnh DC cơ mà DE = 8cm. AE giảm BC tại F, biết

AB =12 cm, BC = 7cm. Độ dài FC là :
Xem thêm: Làm Sao Để Kiên Trì - Mình Đã Rèn Luyện Tính Kiên Trì

A.2,5 cmB.2,7 cmC.3,6 cmD.đáp số không giống

Câu 39:Mã câu hỏi:120909

Cho hình thang vuông ABCD tất cả A = D = 900, BC( ot )BD, AB = 2cm, CD = 8cm . Số đo góc C là :


A.25B.40C.70D.đáp số không giống

Câu 40:Mã câu hỏi:120910

Cho tam giác ABC có AD là phân giác của góc BAC. Call M và N là hình chiếu của B và C bên trên AD. Biết AB = 2dm và AC = 25cm. Tỉ số BM/CN là: