Dđề thi tiếng anh lớp 2

     

TOP 5 đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô lập cập xây dựng đề thi học kì 2 sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng chế cho học viên của mình.

Bạn đang xem: Dđề thi tiếng anh lớp 2

Với 5 đề soát sổ học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2, còn làm các em gắng được cấu tạo đề thi, luyện giải đề thật thuần thục để ôn thi học kì 2 đạt công dụng cao. Bên cạnh môn giờ đồng hồ Anh, những em có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, giờ Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và các em cài đặt miễn giá tiền 5 đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 2:


Đề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng sủa tạoĐề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh hai năm 2021 - 2022 sách Kết nối học thức với cuộc sốngĐề thi học tập kì 2 môn giờ Anh hai năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh hai năm 2021 - 2022

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to lớn school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures và complete the words

1. S _ _ s _ w

2. D _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

4. _ u n _ r _

5. S _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

III. Read & circle the correct answer


My name is Mark. I live in. It’s near hai Phong but it’s far from Ho bỏ ra Minh City. Today, the weather is sunny và cloudy. My sisters are cycling. My brother và I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from nhì Phong.

2. Ho chi Minh city is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny & cloudy/ sunny & windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words lớn make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. Mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. To/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. These/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. Is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Anh hai năm 2021 - 2022

I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures & complete the words

1. Seesaw

2. Dining room

3. Bike

4. Hungry

5. Socks

6. Brother

III. Read & circle the correct answer


1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho chi Minh city is far from Hanoi

3. The weather is sunny & cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark and his brother are skipping.

Xem thêm: Xem Phim Cá Mực Hầm Mật Tập 24 Full Hd, Cá Mực Hầm Mật

IV. Reorder these words lớn make meaningful sentences

1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go to lớn school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 2 năm 2021 - 2022

I. Look at the pictures và complete the words

1. _ o _ u r _

2. G _ _ _ e s

3. T _ _ t

4. S _ o _ t s

5. G r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

II. Match

1.

A. Rainbow

2.

B. Shoes

3.

C. Cake

4.

D. Zebra

III. Reorder these words to lớn have correct sentences

1. Number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. The/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________


5. Cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Anh hai năm 2021 - 2022

Câu 1

1. Yogurt

2. Grapes

3. Tent

4. Shorts

5. Grandmother

6. Fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3

1. What number is it?

2. How old is your sister?

3. What are the shirts?

4. They’re riding a bike.

Xem thêm: Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Tp, Hồ Chí Minh

5. The cake is on the table.

Đề thi học kì 2 môn giờ Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh 2 năm 2021 - 2022

I. Look at the pictures & complete the following words

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. B _ _ a n _ s

4. C _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. G _ r _ _ f e

II. Look at the pictures & answer the questions

1.

What is the zebra doing?

__________________________

2.

Where is Mom?

__________________________

3.

How many stars?

__________________________

III. Reorder these words lớn have correct sentences

1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./

____________________________________________

2. Is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./

____________________________________________

3. Apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/

____________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh 2 năm 2021 - 2022

I. Look at the pictures and complete the following words