Danh Từ Trong Tiếng Anh Thường Có Đuôi Gì

     
I.Nhận biết danh từ, tính từ, trạng từ, cồn từ trong giờ đồng hồ Anh1. Tính tự (ADJECTIVE)2. Danh từ bỏ (NOUN)3. Động từ bỏ (VERB)4. Trạng từ (ADVERB):

I.Nhận biết danh từ, tính từ, trạng từ, động từ trong giờ Anh

1. Tính trường đoản cú (ADJECTIVE)

Tính từ thường xong xuôi bằng những đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive, -ish, -ous, …

*
Vị trí của tính từ adj1.1. địa điểm của tính từ vào câu: Adj + N (Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…Tobe + adj (Sau khổng lồ BE): I am fat, She is intelligent, You are friendly…Linking verbs + adj (Sau cồn từ chỉ cảm xúc): feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)Sau những đại từ bỏ bất định: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)Make/Keep/Find/Leave + (O)+ adj…: Let’s keep our school clean.1.2. Vệt hiệu nhận ra tính từ:

Thường gồm hậu tố (đuôi) là:

ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active, attractive ,impressive……..

Bạn đang xem: Danh từ trong tiếng anh thường có đuôi gì

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…al: national, cultural…1.3. Collocations (Mở rộng)

Adj + Prep:

AdjPrepMeaning
PreferabletoPhù hợp
RelatedtoCó liên quan
SuperiortoVượt trội, giỏi hơn
CapableofCó thể
AwareofCó dấn thức về
Suspociousof Có nghi vấn về
HopefulofHy vọng
ContentwithHài lòng với
ImpressedwithẤn tượng về
PopularwithPhổ vươn lên là về
(Dis)satisfiedwith(ko) chuộng với
LiableforChịu nhiệm vụ về
ResponsibleforChịu nhiệm vụ về
PerferforHoàn hảo
QualifiedforĐủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligiblefor + NĐủu điều kiện/Đủ năng lực
Eligibleto_VĐiểu điều kiện/Đủ năng lực để triển khai gì
ConcernedaboutQuan trung ương về
ExcitedaboutHứng thú về
InterestedinHứng thú về

Adj + N:

AdjNounsMeaning
AnnualleaveNghỉ phép hằng năm
AnnualturnoverDoanh thu hằng năm
Temporarystaff/workerNhân viên thời vụ
TemporaryreplacementSự thay thế sửa chữa tạm thời
TemporaryworkCông câu hỏi tạm thời
SubstantialIncreaseSự tạo thêm đáng kể
SubstantialrenovationSự cải tiến/nâng cấp đáng kể

2. Danh từ bỏ (NOUN)

*
Vị trí của danh từ trong câu2.1. Vị trí của danh từ trong câu:Sau to be: I am a student.Sau tính từ: nice school…Đầu câu quản lý ngữ .Sau: a/an, the, this, that, these, those…Sau tính từ sở hữu: my, your, his, her, their…Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…The +(adj) N …of + (adj) N…2.2. Vết hiệu nhận thấy danh từ

Danh từ thường sẽ có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction………sion: question, television ,impression, passion……..

Xem thêm: Các Trang Chia Sẻ Video Phổ Biến Nhất, 10 Web Chia Sẻ Video Phổ Biến Nhất

ment: pavement, movement, environment….ce: difference, independence, peace………..

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Tình Trạng Pin Laptop Chuẩn Nhất, Kiểm Tra Độ Chai Pin Laptop Cực Nhanh

ness: kindness, friendliness……y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…er/or: động từ+ er/or thành danh từ bỏ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…2.3. để ý một số Tính từ có chung danh từ

Adj/Adv

Heavy, light: weightWide, narrow: widthDeep, shallow: depthLong, short: lengthOld, ageTall, high: heightBig,small: size

3. Động từ bỏ (VERB)

Trong ngữ pháp tiếng Anh, đụng từ được phân chia thành:

3.1. Động từ khổng lồ be

Động tự tobe gồm có be, is, are, was, were, will be, has been, have been, being…

Tobe + N (I am a sudent)Tobe + V_ing (We are studying English)Tobe + V(P2) (English is studied by us)Tobe + Adj (She is goregeous)Tobe + Prep + N (The building is under construction)3.2. Modal verbsCan/ Could/ May/ Might (Có thể) + V(bare)Should (Nên) + V(bare)Must/ Have to (Phải) + V(bare)Will/ Would (sẽ) + V(bare)3.3. Action verbsReview/check/ínpect/examine the documents/the plan/the terms of contract: soát sổ tài liệu/kế hoạch/điều khoản phù hợp đồng.Reserve the right to_V: gồm quyền có tác dụng gìAttract visitors/customers…: thu cháy khách du lịch, khách hàng hàngIntroduce/launch new products/services: giới thiệu/tung ra sản phẩm/dịch vụ mới.Represent the company/the organisation/the group: thay mặt cho công ty/tổ chức/nhómSign a contract: ký kết hợp đồngRenew a contract: gia hạn phù hợp đồngConfirm the reservation: xác thực lại việc đặt chỗRetain the receipts: lưu giữ hoá đơnSubmit s.t lớn s.o: nộp vật gì cho aiAttribute s.t to lớn s.o: cho rằng cái gì là nhờ vào ai. Ex: the company attributes its success to lớn the dedicated employees (Công ty này nhận định rằng sự thành công của bản thân là nhờ vào những nhân viên cấp dưới tận tuỵ)3.4. Linking verbs

Một số linking verbs:

Look: trôngSeem: nhường nhưFeel: cảm thấyBecome = get: trở nênAppear: nhịn nhường nhưTaste, smell, stay = remain (giữ),…Note: Lining verbs + Adj. Ex: She looks goregeous.

4. Trạng từ (ADVERB):

4.1. Lốt hiệu nhận biết trạng từ

Trạng tự chỉ thể biện pháp (adverbs of manner): adj+’ly’ adv. Ngoại lệ:

Từ có đuôi _ly tuy vậy là tính tự như daily, friendly, weekly, monthely, yearly, quarterly (hàng quý),…Từ không tồn tại đuôi _ly nhưng mà là trạng từ bỏ như fast, hard, late, near,…4.2. địa chỉ của trạng từ trong câu:V + adv. Ex: We study hardAdv + V. Ex: I really lượt thích youAdv + adv. Ex: We work with our team very wellAdv + adj. Ex: I am very responsibleAdv, S-V. Ex: Luckily, we won the lottery.