Bảng đánh vần lớp 1

     

Con bạn mới vào lớp 1, các bạn muốn tìm tìm bảng âm vần lớp 1 tiên tiến nhất để cùng nhỏ đánh vần các âm, gần như tiếng trước tiên trong cuộc sống bé. Dưới đấy là bảng âm vần lớp 1 tiên tiến nhất theo chương trình công nghệ Giáo dục, mời chúng ta cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Bảng đánh vần lớp 1

Bảng phát âm các chữ trong chương trình technology Giáo dục

Chữ

Phát Âm

Chữ

Phát Âm

Chữ

Phát Âm

a

a

i

i

q

cờ

ă

á

k

cờ

r

rờ

â

kh

khờ

t

tờ

b

bờ

l

lờ

s

sờ

c

cờ

m

mờ

th

thờ

ch

chờ

n

nờ

tr

trờ

d

dờ

ng

ngờ

u

u

đ

đờ

ngh

ngờ kép

ư

ư

e

e

nh

nhờ

v

vờ

ê

ê

o

o

x

xờ

g

gờ

ô

ô

y

i

gh

gờ kép

ơ

ơ

iê(yê, ia, ya)

ia

gi

giờ

p

pờ

uô(ua)

ua

h

hờ

ph

phờ

ươ(ưa)

ưa

Bảng âm vần theo chương trình công nghệ Giáo dục

a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, i, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, y

Riêng những âm: gi; r; d đầy đủ đọc là “dờ” nhưng cách phát âm khác nhau.

c; k; q đa số đọc là “cờ”

Vần

Cách đọc

Vần

Cách đọc

gì – gi huyền gì

uôm

uôm – ua – m - uôm

iê, yê, ya

đều phát âm là ia

uôt

uôt – ua – t - uôt

đọc là ua

uôc

uôc – ua – c - uôc

ươ

đọc là ưa

uông

uông – ua – ng - uông

iêu

iêu – ia – u – iêu

ươi

ươi – ưa – i - ươi

yêu

yêu – ia – u – yêu

ươn

ươn – ưa – n - ươn

iên

iên – ia – n - iên

ương

ương - ưa – ng - ương

yên

yên – ia – n – yên

ươm

ươm – ưa – m - ươm

iêt

iêt – ia – t – iêt

ươc

ươc – ưa – c – ươc

iêc

iêc – ia – c – iêc

ươp

ươp – ưa – p. - ươp

iêp

iêp – ia – phường – iêp

oai

oai – o- ai- oai

yêm

yêm – ia – m – yêm

oay

oay – o – ay - oay

iêng

iêng – ia – ng - iêng

oan

oan – o – an - oan

uôi

uôi – ua – i – uôi

oăn

oăn – o – ăn - oăn

uôn

uôn – ua – n – uôn

oang

oang – o – ang - oang

uyên

uyên – u – im - uyên

oăng

oăng – o – ăng - oăng

uych

uych – u – ych - uych

oanh

oanh – o – anh - oanh

uynh

uynh – u – ynh – uynh

oach

oach – o – ach - oach

uyêt

uyêt - u – yêt – uyêt

oat

oat - o – at - oat

uya

uya – u – ya – uya

oăt

oăt – o – ăt – oăt

uyt

uyt – u – yt – uyt

uân

uân – u – ân – uân

oi

oi – o – i - oi

uât

uât – u – ât – uât

Các âm: i, ai, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am ăm, âm, ôm, ơm, êm, em, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (Vẫn phá trọng tâm như cũ).

Tiếng

Cách đọc

Ghi chú

Dờ - ơ – dơ

Giơ

Giờ - ơ – dơ

Đọc là “dờ” nhưng bao gồm tiếng gió.

Giờ

Giơ – huyền – giờ

Đọc là “dờ” nhưng có tiếng gió.

Rờ - ô – rô

Kinh

Cờ - inc – kinh

Quynh

Cờ - uynh - quynh

Qua

Cờ - oa - qua

Quê

Cờ - uê - quê

Quyết

Cờ - uyêt – quyêt

Quyêt – dung nhan quyết

Bờ - a ba, cha – huyền - bà

Mướp

ưa - phường - ươp

mờ - ươp - mươp

Mươp - sắc đẹp - mướp

(Nếu những con chưa biết đánh vần ươp thì mới phải đánh vần từ bỏ ưa - p. - ươp)

Bướm

ưa - m - ươm

bờ - ươm - bươm

Bươm - sắc - bướm

Bướng

bờ - ương – bương

Bương – sắc đẹp – bướng

Khoai

Khờ - oai vệ - khoai

Khoái

Khờ - oai phong – khoai

Khoai – sắc - khoái

Thuốc

Ua – cờ- uốc

bái - uôc - thuôc

Thuôc – sắc đẹp – thuốc

Mười

Ưa – i – ươi-

mờ - ươi - mươi

Mươi - huyền - mười

Buồm

Ua – mờ - uôm - bờ - uôm - buôm

Buôm – huyền – buồm.

Buộc

Ua – cờ - uôc

bờ - uôc - buôc

Buôc – nặng – buộc

Suốt

Ua – tờ - uôt – suôt

Suôt – dung nhan – suốt

Quần

U – ân – uân cờ - uân – quân

Quân – huyền – quần.

Tiệc

Ia – cờ - iêc - tờ - iêc - tiêc

Tiêc – nặng nề – tiệc.

Thiệp

Ia – pờ - iêp thờ - iêp - thiêp

Thiêp – nặng – thiệp

Buồn

Ua – nờ - uôn – buôn

Buôn – huyền – buồn.

Xem thêm: Lời Bài Hát Rước Đèn Tháng 8, Lời Bài Hát Rước Đèn Tháng Tám

Bưởi

Ưa – i – ươi – bươi

Bươi – hỏi – bưởi.

Chuối

Ua – i – uôi – chuôi

Chuôi – sắc – chuối.

Chiềng

Ia – ngờ - iêng – chiêng

Chiêng – huyền – chiềng.

Giềng

Ia – ngờ - iêng – giêng

Giêng – huyền – giềng

Đọc gi là “dờ” nhưng tất cả tiếng gió

Huấn

U – ân – uân – huân

Huân – nhan sắc – huấn.

Quắt

o – ăt – oăt – cờ - oăt – quăt.

Quăt – sắc đẹp – quắt

Huỳnh

u – ynh – uynh – huynh

huynh – huyền – huỳnh

Xoắn

O – nạp năng lượng – oăn – xoăn

Xoăn – sắc đẹp – xoắn

Thuyền

U – yên – uyên – thuyên

Thuyên – huyền – thuyền.

Quăng

O – nạp năng lượng – oăng – cờ - oăng – quăng.

Chiếp

ia – p. – iêp – chiêp

Chiêm – dung nhan – chiếp

Huỵch

u – ych – uych – huych

huych – nặng trĩu – huỵch.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh De Tài An Toàn Giao Thông Lớp 7, Vẽ Tranh An Toàn Giao Thông Lớp 7

Xiếc

ia – c – iêc – xiêc

xiêc – nhan sắc – xiếc

chúng ta hãy thuộc đánh vần với nhỏ bé để nhỏ bé có thể tấn công vần thạo bảng âm vần nhé.