Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 2 Năm 2021

     
Nội dungđề tiếng Anh lớp 2 học kì 2Nội dungbài tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 2II. Nội dungđề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 2số 2IV. Nội dungĐề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 2số 3Bộ đề thi học kỳ 2 môn giờ Anh lớp 2

Nội dungđề giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 2

Điền từ say đắm hợp dứt từ dưới đây.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 2 năm 2021

a. C_assroom: lớp học

b. Sc_ool: ngôi trường học

c. T_acher: giáo viên

d. Boo_: sách

e. Sm_ll: nhỏ

f. N_ce: đẹp, tốt

g. _en: mẫu bút

h. W_ter: nước

Sắp xếp phần đa từ tiếp sau đây thành câu hoàn chỉnh

a. How/ is/ old/ she/ ?/

…………………………………………….

b. Eight/ Nam/ old/ is/ years/ ./

…………………………………………….

c. Down,/ please/ Sit/ ./

…………………………………………….

d. Is/ my/ That/ teacher/ ./

…………………………………………….

e. Class/ 20/ Her/ has/ students/ ./

…………………………………………….

f. This/ my/ is/ mother/ ./

…………………………………………….

Chọn từ khác loại

1. A. Whiteb. Brownc. Oranged. Apple
2. A. Colorb. Eightc. Fourd. Nine
3. A. Bananab. Applec. Seesawd. Grape
4. A. Swingb. Seesawc. Pinkd. Hide-and-seek
5. A. Ib. Hec. Shed. Peter
6. A. Dob. Playc. Sayd. Linda
7. A. Penb. Bookc. Dod. Crayon
8. A. Teacherb. Momc. Dadd. Son

Đáp ánđề đánh giá tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2

Điền từ ưa thích hợp kết thúc từ bên dưới đây.

a. Classroom: lớp học

b. School: ngôi trường học

c. Teacher: giáo viên

d. Book: sách

e. Small: nhỏ

f. Nice: đẹp, tốt

g. Pen: mẫu bút

h. Water: nước

Sắp xếp phần nhiều từ tiếp sau đây thành câu trả chỉnh

a – How old is she?

b – nam giới is eight years old.

c – Sit down, please.

d – That is my teacher.

e – Her class has đôi mươi students.

f – This is my mother.

Chọn từ không giống loại

1 – d; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – d; 6 – d; 7 – c; 8 – a;

Nội dungbài tập giờ Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Bài 1. (3 điểm): Hãy điền một chữ cái phù hợp vào chỗ chấm để sinh sản thành từ tất cả nghĩa:

1. Scho….l

2. M…..sic room

3. B……g

4. Rubb…. R

5. Cl….ss room

6. Op….n

Bài 2. (3 điểm): thu xếp lại những câu sau:

1. Name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. Are / you / How / old?

…………………………………………………………………………………………

4. Am / I / eight / old / years.

…………………………………………………………………………………………..

5. Is / This / classroom /my.

…………………………………………………………………………………………..

6. I / May / out / go?

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3. (2 điểm ): chấm dứt các câu sau

1. Which ……your school?

2. Xuất hiện ………book.

3. How…….. You ?

4. This…… my music room.

Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:

1. What is your name?

…………………………………………………………………………………………..

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp ánbài tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 2

Bài 1: Điền đúng mỗi vần âm được 0,5 điểm.

1. School

2. Music room

3. Bag / big/ bug

4. Rubber

5. Class room

6. Open

Bài 2: sắp xếp đúng từng câu được 0,5 điểm.

1. What is your name?

2. My name is Lan.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Bằng Bút Chì Đơn Giản, Hướng Dẫn Vẽ Bút Chì, Anime, Nghệ Thuật

3. How old are you?

4. I am eight years old.

5. This is my classroom.

6. May I go out?

Bài 3: Điền đúng từng từ được 0,5 điểm.

1. Is

2. Your

3. Are

4. Is

Bài 4: vấn đáp đúng mỗi câu được 1 điểm.

Các em học sinh tự vấn đáp về phiên bản thân mình.

Gợi ý:

1. My name is My Le.

2. I am eight years old..

Nội dungđề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ Anh số 1

I. Read & match

*

II. Write the correct words with the picture:

Dress/ Grape/ Boy/ Cook/ Flower

*

III. Complete the sentences

*

IV. Read and choose the correct answer

*
*
*

Nội dungđề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 2 số 2

I. Read & match

*

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read và choose the correct answer.

*

V. Recorder the letters

*

Nội dungđề giờ Anh lớp 2 học kì 2 số 3

III .Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn từ với nghĩa không giống loại). (1.25 điểm)

1 A. SocksB. ShortsC . KitchenD. Coat
2 A. SheepB. DressC. T-shirtD. Pants
3 A. FishB. ShoesC. LionD. Goat
4 A. Living roomB. HatC. BedroomD. Bathroom
5 A. HouseB. ApartmentC. ChairD. Dining room

IV. Count and write. ( Đếm với viết ) (1 điểm)

1. Seven + eight =________________

2. Eighteen – six =_________________

3. Twenty – five=___________________

4. Eight + Eight= ___________________

5. Three+ ten=____________________

6. Seventeen + three=___________________

7. Eight + Ten=_______________________

8. Twelve – six=______________________

9. Eleven+ seven= _____________________

10. Fourteen – Nine=__________________

V. Complete the sentences và translate in khổng lồ Vietnamese. (4 điểm)

1/ is / my / ball. /red /This

->__________________________________________

2/ Where / the/ are/ lion?

->__________________________________________

3/ How old / you?/are

->_________________________________________

4/ he/ Is / a policeman?

->_________________________________________

5/ mom/ My / is / a nurse.

->_________________________________________

6/ His name / Tom. / is

->_________________________________________

7/ are / These / my hands.

->_________________________________________

8/ table? / What’s /on /the

->_________________________________________

9/ The slide /under / is /the tree.

->_________________________________________

10/ tiger/ The / is / on/the sofa.

->__________________________________________

11/ is /in / the tree. / The bike

->________________________________________

12/ is / The teddy bear/ under /the slide.

->________________________________________

13/ the seesaw. / is / on / The doll

->________________________________________

14/ The ball /on / is / the goal.

-> ________________________________________

15/ is / This / Billy’s / ice cream.

->________________________________________

16/ My grandpa / a / is / doctor.

->________________________________________

17/ the ball / Is / under / the table?

->________________________________________

18/ What màu sắc / the umbrella / is?

->________________________________________

19/ she / Is / a / pilot?

->_________________________________________

20/ you / vày / like / cookies?

->_________________________________________

VI. Write. (viết.) (1 điểm)

1.IsBilly in the bedroom? Yes, heis.

2. ______ they in the bath room? No, they ________.

3. ______Tom and Tim in the dining room.? Yes, they ______.

4. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

5. ______Mom in the kitchen? No, she ________.

VII. Write the word . (Viết từ .) (1 điểm)

1._ _ __ _ _ _ _ _ _ (c l e r i c ) hình tròn

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( o a c t ) áo khoát

3._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (g p i) bé heo

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t g r e i ) nhỏ cọp

5._ _ __ _ _ _ _ _ _ (b r z e a ) con ngựa vằn

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( r f e f a g i s ) con hươu cao cổ

7._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( o s e u h ) căn nhà

8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (l o n i ) nhỏ sư tử

Bộ đề thi học kỳ 2 môn giờ Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

I. Nội dungđề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 2số 1

Part I. Listening (5pts)

Question 1. Listen and match. (1pt)

*

Question 2: Listen & circle (1 pt)

*

Question 3. Listen and number (1pt)

*

Question 4. Listen and màu sắc (1pt)

*

Question 5. Listen, look và complete. (1pt)

*

II. Nội dungđề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 2số 2

I. Read và match

*

II. Write the correct words with the picture

dress grapes boy cook flower

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read and choose the correct answer

*
*

V. Recorder the letters

*
III. Đáp ánđề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 kì 2số 2

I. Read và match

1. Princess; 2. Monkey; 3. Bell; 4.Swing;

II. Write the correct words with the picture:

dress – 4; grapes – 1; boy – 5; cook – 2; flower – 3;

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

2. I am a teacher.

3. They love khổng lồ skate.

4. I lượt thích to swim.

5. My sister is cleaning the room.

Xem thêm: Đặt Tên Facebook Hay Ngắn Gọn Cho Con Trai Năm 2022, Tổng Hợp Những Tên Facebook Hay, Ngắn Gọn 2022

IV. Read và choose the correct answer.

1. A. Fly

2. B. Cowboy

3. C. Flower

4. B. Grass

5. A. Book

6. C. Star

V. Recorder the letters

1. O c h l t a c o e -> chocolate

2. Theet -> teeth

3. E t f e -> feet

4. Kspi -> skip

5. W o r c n -> crown

IV. Nội dungĐề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 2số 3

I. Read and match

*

II. Write the correct words with the picture:

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read and choose the correct answer

*

V. Recorder the letters

*
*
V. Đáp ánđề tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2số 3

I. Read & match

1 – swan; 2 – ski; 3 – pram; 4 – plane;

II. Write the correct words with the picture:

1 – planet; 2 – toy; 3 – tractor; 4 – whale; 5 – doll;

III. Complete the sentences

1 – I lượt thích to drive a train;

2 – That is my mother;

3 – We have to brush our teeth;

4 – My father is winding the clock;

5 – The birds are flying to the flowers;

IV. Read và choose the correct answer

1 – A. Clown; 2 – C. Step; 3 – B. Pram;

4 – A. Chicken; 5 – B. Chips; 6 – C. Cats;

V. Recorder the letters

1 – princess; 2 – cook;

3 – wheel; 4 – father;

5 – drop;

Bộ đề thi học tập kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 2

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 2 HỌC KỲ II

Môn: giờ Anh – Lớp 2