BÀI TẬP TOÁN TÀI CHÍNH

     

*
*
*
*
… CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN TYTTTH http://phungthanhquang.tk CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN Chƣơng 1: Lãi đối chọi  Chƣơng 2: ưu đãi thƣơng phiếu theo lãi 1-1  Chƣơng 3: Tài khoản vãng … TÀI CHÍNH DÀI HẠN TYTTTH http://phungthanhquang.tk 27 CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN     Chƣơng 4: Lãi gộp ưu tiên thƣơng phiếu theo lãi gộp Chƣơng 5: Chuỗi niên kim Chƣơng 6: Thanh toán … khoản nợ thp: 150.000 toán vào ngày 1/6 165.000 toán vào trong ngày 9/7 200.000 toán vào trong ngày 27/7 Ngày 20/4, ngƣời kiến nghị thay thp thp có mệnh giá chỉ 520.000 Hãy xác định thời hạn toán thp nuốm biết lãi… … định vị thương phiếu lấy chi t khấu? c xác định giá trị ròng rã mà công ty nhận chi t khấu yêu thương phiếu Lời giải toàn nước = 500 triệu đồng i= 15% đưa ra giá tiền khác 7% a AGIO = đưa ra mức giá chi t khấu + lệ giá thành khác … 0,143 = 14,3% Vo − Ct 200 − ( 24 + 1) BÀI TẬP CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG LÃI KÉP bài bác Một doanh nghiệp vay số tiền nên toán số chi phí 800 triệu sau năm hiệ tượng toán sau ghi khế ước: – TH1: trả trước … dự án chi tiêu BÀI TẬP CHƯƠNG CHỨNG KHOÁN NỢ – TRÁI KHOẢN bài bác Một trái khoản trị giá bán 150 triệu, lãi suất vay 20%/năm Thanh toán năm biết rằng: – Thanh toán nợ nơi bắt đầu lúc đáo hạn – Thanh toán lãi cuối…

… PHẦN CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN Chương 1: Lãi đối chọi  Chương 2: khuyến mãi thương phiếu theo lãi 1-1  Chương 3:khoản vãng lai  LÃI ĐƠN Một … PHẦN CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN     Chương 4: Lãi gộp khuyến mãi thương phiếu theo lãi gộp Chương 5: Chuỗi niên kim Chương 6: Thanhnợ thông thường … khoản nợ thp: 150.000vào ngày 1/6 165.000vào ngày 9/7 200.000vào ngày 27/7 Ngày 20/4, người đề xuất thay thp thp có mệnh giá chỉ 520.000 Hãy xác minh thời hạnthp nỗ lực biết lãi…… PHẦN CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN ChươngLãi 1-1  Chương 2: ưu tiên thương phiếu theo lãi đơn  Chương 3:khoản vãng lai  … gửi00 6/5 Séc rút tiền70 29/5 Nhập thp 987 2/6 Nhập thp 663,9 2/6 Séc rút tiền5 Hãy tính lãi rút số dư đến TK vào ngày 30/6 PHẦN CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH … ngày 20/9 C3= 800 đáovào ngày 9SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA THƯƠNG PHIẾU THEO LÃI ĐƠN Một tín đồ mắc khoản nợ thp:0.000vào ngày5.000vào ngày 9/7 200.000vào ngày 27/7 Ngày…… bạn phải chịu?Lãi suất thực: vào đó: Lợi tức: Lệ phí: Tổng chi tiêu thực tế thời hạn vay: lãi suất vay thực (trả sau vay) là:1527a) nếu lọc … 24%nămTa tất cả sơ thiết bị tương đương: Thanhđầu năm tức thời điểm cuối năm Theo sơ thiết bị ta có số tiền phảiTH là: TH1: Thanhđầu năm TH2: Thanhsau gia hạn thêm năm… lãi vay 19%năm, nhằm số vốn thuở đầu 125tr.đ thành 500tr.đTa có: Suy ra:3510 Một doanh nghiệp vay số tiền phảisố chi phí 450 tr.đ sau năm hai thể thức sau đề nghị…… CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN TYTTTH http://phungthanhquang.tk CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN Chƣơng 1: Lãi 1-1  Chƣơng 2: ưu đãi thƣơng phiếu theo lãi đối kháng  Chƣơng 3:khoản vãng … TÀI CHÍNH DÀI HẠN TYTTTH http://phungthanhquang.tk 27 CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN     Chƣơng 4: Lãi gộp ưu tiên thƣơng phiếu theo lãi gộp Chƣơng 5: Chuỗi niên kim Chƣơng 6: Thanh… khoản nợ thp: 150.000vào ngày 1/6 165.000vào ngày 9/7 200.000vào ngày 27/7 Ngày 20/4, ngƣời đề xuất thay thp thp gồm mệnh giá bán 520.000 Hãy xác định thời hạnthp nắm biết lãi…… định vị thương phiếu đemt khấu? c xác định giá trị ròng mà công ty nhậnt khấu yêu thương phiếuVn = 500 triệu vnd i= 15%phí không giống 7% a AGIO =phít khấu + lệ tầm giá khác … 0,143 = 14,3% Vo − Ct 200 − ( 24 + 1) BÀI TẬP CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG LÃI KÉPMột công ty vay số tiền phảisố tiền 800 triệu sau nămhình thứcsau ghi khế ước: – TH1: trả trước … dự án đầu tư chi tiêu BÀI TẬP CHƯƠNG CHỨNG KHOÁN NỢ – TRÁI KHOẢNMột trái khoản trị giá chỉ 150 triệu, lãi vay 20%/năm Thanhnăm biết rằng: – Thanhnợ nơi bắt đầu lúc đáo hạn – Thanhlãi cuối…