Bài tập sentence transformation có đáp án

     
... CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (SENTENCE TRANSFORMATION)  LUYỆN THI thpt QUỐC GIA năm ngoái  EXERCISE 1: Rewrite the following sentences that keep the same meaning ... Biên soạn: Admin Nguyễn Tiến Dũng  https://www.facebook.com/TailieutiengAnhLTDH 31 ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU EXERCISE 1 You don"t have to finish the work today Sally finally succeeded ... Are my own work I made EXERCISE 3: Rewrite the following sentences that keep the same meaning Don"t play tennis as well as you You ...

Bạn đang xem: Bài tập sentence transformation có đáp án


*

... Test……………………………………………………… 29.Phone now or you will be late -You will…………………………………………………… E một số mẫu câu không giống 30.I advise you to lớn put your money in a bank -You’d …………………………………………… 31.Why don’t you meet ... Suggest………………………………………… 32.I would prefer you to deliver the package on Monday -I’d rather…………………………………………………… ĐÁP ÁN A.1…I went to a concert was over a year ago 2…haven’t really enjoyed myself since your birthday...
*

*

... Https://www.facebook.com/groups/1543646269192080/ để share kinh nghiệm học tập dìm tài liệu khóa giờ anh moon.vn miễn chi phí ^^ Biên soạn:Chị Tạ Khánh Ly (Chị Cả nhóm trợ giúp Mooner giờ Anh) ... Concert as a consequence of oversleeping 189 It is your duty khổng lồ tell him what khổng lồ Biên soạn:Chị Tạ Khánh Ly (Chị Cả nhóm hỗ trợ Mooner giờ đồng hồ Anh) NHÓM GIÚP ĐỠ MOONER TIẾNG ANH →You are supposed lớn ... Everything went well that morning (NOTHING) →Nothing went wrong that morning Biên soạn:Chị Tạ Khánh Ly (Chị Cả nhóm giúp đỡ Mooner giờ Anh) NHÓM GIÚP ĐỠ MOONER TIẾNG ANH 212 A portion of strawberries...
*

*

... Price./ …….meeting to lớn discuss the price 32…… you delivered the package on Monday II/ 49 BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU CÓ ĐÁP ÁN Sentence transformation 1B It isn’t necessary to finish the work today You don’t ... This year 10 Much to lớn our regret, your application has not been successful III/ 400 CÂU VIẾT LẠI CÂU CÓ ĐÁP ÁN Your house is bigger than mine My house isn"t as big as yours He did his homework ... Your driving kiểm tra 13….you weren’t going away so soon 14… I had phoned him yesterday C.Mệnh đề đối chiếu 15.She knows a lot more about it than I -I don’t know……………………………… 16.Jane is a better cook than...
... Manager was no where khổng lồ be found  Much khổng lồ They are being made lớn study hard TRANSFORMATION 50B The older I get, the less I want to lớn travel 1.He can"t afford lớn buy the oto Never have I been...

Xem thêm: Top 10 Bài Giải Thích Sách Là Ngọn Đèn Sáng Bất Diệt Của Trí Tuệ Con Người


... A…………………………………………………………………… 149 I will anything khổng lồ be able to lớn pass the exam Nothing………………………………………………………………… 150 Nobody has opened this box for a long time This box………………………………………………………………… Suggested ... Kilometer-beach from here 149 I will anything lớn be able to lớn pass the exam Nothing prevents me from passing the exam 150 Nobody has opened this box for along time This box hasn’t been opened for along ... A larger kích thước than this.? Is this the largest size? 75 Cars are faster than motorbikes Motorbikes are slower than cars./ not as fast as… 76 I’ve never seen a beautiful park This is the most beautifuf...
... Gam CTPT hai chất lần lợt A C5H10O2; C6H12O2 B C5H8O2; C6H10O2 C C4H10O2; C5H12O2 D C6H10O2; C7H12O2 bài xích 19 Đốt cháy trọn vẹn 2,25 gam chất hữu A yêu cầu vừa đầy đủ 3,08 lít O2 (đktc), thu đợc lếu hòa hợp ... A 1; B 1; C 1; D lựa chọn A C bài 22 Đốt cháy trọn vẹn 0,37 gam chất A thu đợc 0,27 gam H2O 336 ml CO2 (đktc) tỉ khối A cùng với metan 4,625 khẳng định CTPT A bài 23 nhì vừa lòng hóa học A B gồm 53,33 % oxi theo ... Lần khối lợng phân tử A nhằm đốt chát không còn 0,04 mol láo lếu phù hợp A B yêu cầu 0,1 mol O2 xác minh CTPT A B bài bác 24 Đốt cháy trọn vẹn 1,04 gam đúng theo hóa học hữu D bắt buộc vừa đủ 2,24 lit O2 (đktc), thu đợc khí CO2...
... DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬP TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA TIẾNG ANH 18 10 brusque A cold B opulent C gracious D suspect ĐÁP ÁN PHẦN BÀI TẬP CHỌN TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA A CHỌN TỪ ĐỒNG NGHĨA EX EX ... flex A bend ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬP TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA TIẾNG ANH 10 tantalize A pronounce B reign C equal D flirt B CHỌN TỪ TRÁI NGHĨA  EXERCISE 1 withdraw A reduce secret ... Demonstrate B muster abject most nearly means ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬP TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA TIẾNG ANH A indigent B desire bespoke most nearly means A gentle B quiet diffident...
... For? B Please tell me how to use a microwave? ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬP HỒN THÀNH ĐOẠN HỘI THOẠI NGẮN TIẾNG ANH C Can you tell me what is used for cooking? D Could you tell me what ... Week.” – “ _.” B Oh, are you? D Good for you ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬP HỒN THÀNH ĐOẠN HỘI THOẠI NGẮN TIẾNG ANH A Thanks B Congratulations C not at all D I’m sorry – “Thanks for your ... D It"s great – “ _.” – “Yes I’d love to.” ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬP HỒN THÀNH ĐOẠN HỘI THOẠI NGẮN TIẾNG ANH A What you like doing? C What about going shopping? 10 – “When"s your...

Xem thêm: Bài Văn Thuyết Minh Về Bánh Chưng Ngày Tết Lớp 9, 10, Thuyết Minh Về Bánh Chưng Ngắn Gọn


... Suggest………………………………………… 32.I would prefer you khổng lồ deliver the package on Monday -I’d rather…………………………………………………… ĐÁP ÁN A 1………been swimming since I was in France./ ……… gone swimming since I was in France 2….weeks ... Test……………………………………………………… 29.Phone now or you will be late -You will…………………………………………………… E một trong những mẫu câu khác 30 I advise you lớn put your money in a ngân hàng -You’d …………………………………………… 31.Why don’t you meet...
... điểm M cho KM không song song với BD search thiết diện tứ diện với mp (HKM ) Xét trường vừa lòng : a M C D b M đoạn CD Giải Trang 11 D N E bài tập Hình học không Gian Lớp 11 a M C D : Ta tất cả : HK , KM ... Tiết diện hình chóp cùng với (α): thiết diện tứ giác MPQN c tra cứu điếu khiếu nại MN để thiểt diện hình thang: R B Trang 17 b C bài tập Hình học không Gian Lớp 11  MP // QN  MN // PQ  Ta bao gồm : MPQN hình thang ... , Ta bài xích tập Hình học ko Gian Lớp 11 Đặt x = BM ( 30 2,285 3